авах АваТрэйдGO Одоо Аппликейшн

Худалдааны Нөхцөл ба Шимтгэлүүд

Арилжааны Нөхцөл болзлууд, Төлбөр

Тайлбар: *хүснэгтийн толгойноос эхлээд
Хэрэгсэл – арилжааны FX валютын хослол, CFD бүтээгдэхүүний хөрөнгө.
Улс – Өмч болон бонд байрладаг улс орон.
Лотын хэмжээ – Платформ тус бүр дээр арилжаалагддаг лотын хэмжээ (Анхаар: Ава Трэйдэр лотын хэмжээ нь арилжаалагдаж болох хамгийн бага хэмжээ юм. MT4 нь стандарт лотын хэмжээ юм).
Стандарт Спрэд – Зах зээлийн ердийн нөхцөлд хэрэгсэл тус бүрийн BID болон ASK үнийн квот-ын ялгаа.
Хөшүүрэг – Их хэмжээний суурь хөрөнгөөр арилжаалах маржиний хэрэглээ юм. Хөшүүрэг нь таны ашгийг эрс нэмэгдүүлэхийн сацуу алдагдлыг мөн тэр хэмжээгээр ихэсгэх эрсдэлтэй.
Лот тус бүрийн маржин – Хэрэгсэл тус бүр дээр лот нэг бүрийг нээхэд шаардагдах маржин.
Инкремент – The minimum increment of price movement for each instrument.
Хоногийн Хүү Зарах /Худалдах Авах – Хэрэгсэл нэг бүрт жил бүр % -аар дансанд оруулах/данснаас гаргах хоногийн хүү.
Арилжих Хугацаа – Заагдсан хэрэгсэлд арилжаа хийж болох хугацаа.
Квот сарууд – Futures гэрээ хийгдэх сарууд.
Валют солилцоо – тухайн хөрөнгийн солилцоо.
Нэгжүүд – лот нэг бүрийн хэмжээг илэрхийлсэн нэгж.

Эрсдэл:

CFD-г хөшүүрэгтэй арилжаалах нь маш өндөр эрсдэлтэй бөгөөд үүнийг хэрэглэх нь зарим нэг хөрөнгө оруулагчдад л тохиромжтой.

АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨР:

Энэхүү вэбхуудас/платформ дээр хийгдсэн арилжаанд дараах төлбөр ноогдох боломжтой:

 • СПРЭД
 • ХОНОГИЙН ХҮҮ
 • АВТОМАТ СУНГАЛТ
 • АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АКЦИОН
 • ИДЭВХГҮЙ БАЙСАНЫ ТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй тооцоог хэрэгсэл тус бүрээр доороос олж үзнэ үү:

FX (3)
Fx Тархалтын Тооцоо

Арилжааны форекс нөхцлүүд Standard Bid –Ask Spread дэлгэцэн дээр гарч ирнэ. Энэ нь энгийн зах зээлийн нөхцөлд хамрагдана. Зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж тархалт нь “ дахин өсдөг.

Тархалтын үнийн бүтэц: тархалтыг x арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын тархалтын төлбөр

*хоёр дахь валют нь FX хослон гүйлгээнл гардаг (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.)

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжаанд зөрүү 3 буюу (0.0003)бол дараах тооцоо юм:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Fx Хязгаар/ Биржэд Зээл Ашиглах Тооцоо

Арилжааны хязгаар нь танд биржэд зээл ашиглах нөхцлийг бүрдүүлдэг. Арилжааны форекс нөхцөл заасан хэсэгт хязгаар, зээлийн ашиглалт, түүний нөхцөл, хувиар илэрхийлсэн тооцоо дэлгэцэн дээр гарч ирдэг.

Хувийн хязгаарын тооцоо: арилжааны хэмжээг х хувь = хувиар илэрхийлсэн валютын тооцоо

Биржэд зээл ашиглах тооцоо: арилжааны хязгаар / биржид зээл ашиглах = хувиар илэрхийлсэн валютын тооцоо

*анхны валют бол анх хэрэглэсэн валют юм. FX pair (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.)

Жишээ

a 1,000 EUR/USD арилжааны хязгаар 0.50% бол биржэд хэрэглэх зээл 200:1 байж тооцоо нь дараах байдлаар гарна.

Хязгаарыг хувиар илэрхийлбэл: 1,000 x 0.005 = €5.00

Биржийн зээлийг хувиар илэрхийлбэл: 1,000 / 200 = €5.00

Fx Худалдан Авах, Зарах Хүүний Тооцоо

FX арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Хүүний хэмжээг доор дурдсанчлан тооцно:

захиалгын хэмжээ x шөнийн хүү x Нийт өдрийн тоо = 1 өдрийн хүү төлөгдөх хэмжээ * 360 өдөр

*Үндсэн валютаар хүүг бодолх бөгөөд үндсэн валют гэдэг нь анхны арилжаанд орсон валют юм. FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.).

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжааг 1.00% хүүтэй ашиглавал тооцоо нь дараах байдлар гарна

(1,000 x -0.01 x 1)/360 = -10/360 = -0.02778 = -€0.03*

БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ БА ЭРГЭЛТ (3)
Бараа Бүтээгдэхүүний Тархалтын Тооцоо

uТаваарын арилжааны нөхцөл. Энгийн нөхцөл дэлгэц дээр энгийн авах зарах ханш болон ханшийн зүрүү харагдана. Зах зээлийн хүчтэй хөдөлгөөн гарах үед ханшийн зүрүү тэлдэг бөгөөд энэ хөдөлгөөн дууссаны дараа хэвийн байдалдаа эргэж орно.

Үнийн тархалтын тооцоо: тархалтыг х арилжааны хэмжээ = валютын төлбөрийн хэмжээ

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосны үнийн зөрүү 4 буюу ($0.04) бол тооцоог доор дудсанаар бодно:

0.04 X 10 = $0.40*

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Бараа Бүтээгдэхүүний Хязгаарын Тооцоо

Аливаа барббаны хязгаарыг биржэд ашиглах зээлийн дүнг харгалзан үзэж тооцно Бараа бүтээгдэхүүн – ий арилжааны хэмжээ хязгаарыг хувиар тооцно.

Хязгаарыг хувиар харуулсан тооцоо: хэмжээ x одоогийн үнэ x хязгаар (%) = хязгаарын хэмжээ*

* Хязгаарын хэмжээ дээр дурдсан валютаар тооцно.

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосыгзах зээлийн $98.00 үнээр авч, хязгаарын хэмжээ 1.00%,бол тооцоо нь доор дурдсан байдлаар гарна:

Хязгаарын хэмжээ: 10 x 98 x 0.01 = $9.80*

Зарах Ба Худалдан Авах Барааны Хүүг Бодох Тооцоо

Таваарын арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Хүүний хэмжээг доор дурдсанчлан тооцно:

Арилжааны хэмжээ х Зах зээлийн тухайн үнэ х Өдрийн хүү х Хэдэн өдөр = Өдрийн хүү бодолт* 360 өдөр

*Өдрийн хүү шимтгэлийг дээр дурдсан валютаар тооцоно

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосыг зах зээлийн $98.00 үнээр худалдан авч зарах ба худалдан авах хүүний хэмжээ 0.20% бол 1 өдрийн тооцоог дараах байдлаар тооцно:

(10 x 98.00 x -0.002 x 1)/360 = -1.96/360 = -0.005444 = –$0.01* байна.

ХУВЬЦААНЫ ИНДЕКС (3)
Хувьцааны Индексийн Тархалтын Тооцоо

“Зах зээлийн тархалт” цонхон доор хувьцааны индекс ийн арилжааны нөхцлийг тусгасан байдаг. Аватрейд нь үүнтэй холбоотой одддогийн зах зээлийн тархалтын хэмжээг нэмж оруулдаг.

Тархалтын хэмжээний томъёо: тархалт х арилжааны хэмжээ = валютын тархалтын хэмжээ жишээ 1:

1 index S&P500 арилжаа нь тархалтын зөрүү 75 буюу ($0.75)бол тооцоо

0.75 X 1 = $0.75* байна.

Аватрейд нь Bid – Ask ёүлжээнд артлжаа гүйлгээ хийдэг тул төлбөр авдаггүй

Хувьцааны Индексийн Хязгаарын Тооцоо

Биржэд ашиглах зээлийн тооцоог үйлчлүүлэгч ашиглахын тулд заавар гардаг. Хувиар илэрхийлсэн арилжааны нөхцөлтэй хувьцааны индекс Margin Amounts дээр гарч ирдэг.

Хувийн хязгаар: хэмжээ х одоогийн үнэ х хязгаар = нийт хязгаарын тооцоо*

* Валютыг дурдсан байна.

Жишээ нь:

1 Index S&P500 арилжааны захзээлийн үнэ $1400, хязгаар 0.50% бол тооцоо нь

1 x 1, 400 x 0.005 = $7.00* байна.

Худалдан Авах Ба Зарах Хувьцааны Хүүний Тооцоо

Хувьцааны арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Өдрийн хүүг дараах томъогоор бодно:

Арилжааны хэмжээ х Зах зээлийн үнэ х Өдрийн хүү х арилжаанд орсон өдө = Өдрийн хүү бодолт 360 өдөр

*Өдрийн хүү шимтгэлийг дээр дурдсан валютаар тооцоно

жишээ нь

S&P500 индекс дээр 1 ээр худалдаа хийх үед ханш 1400$ дээр байсан бол өдрийн хүү нь -0,50% бол дараах байдалаар бодно.

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = –$0.02* байна.

ХУВЬ ХҮНИЙ ҮНЭТ ЦААС (4)
Хувь Хүний Үнэт Цаас

хувь хүний үнэт цаас арилжааны нөхцлийг зах зээлийн тархалт цонхон доор тусгасан байдаг. Аватрейд нь үүнтэй холбоотой одддогийн зах зээлийн тархалтын хэмжээг нэмж оруулдаг.

Тархалтын үнийн тооцоо: тархалт x арилжааны хэмжээ = тахрхалтын төлбөрийн тооцоог дурдсан валютаар тооцно.

Жишээ

1 APPLE бусадтай хуваалцах бол тархалтын хэмжээг 12 буюу (0.12) гэж тооцон

0.12 X 1 = $0.12* тооцоо гарна.

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй.

AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Хувь Хүний Үнэт Цаасны Хязгаарын Тооцоо

Биржэд зээл аван ашиглах хязгаарын арилжааны нөхцөлд заасан байдаг. Хувь хүний үнэт цаас ны арилжааны нөхцөл хувиар илэрхийлсэн арилжааны нөхцөлд тусгасан байдаг.

Хязгаарын хувийн тооцоо: хэмжээ x одоогийн үнэ (%) = нийт хязгаар*

*хязгаарын тооцоог бодох валютын нэрийг дурдсан байна.

AVA нь ашиг олж байгаа онцлог хувьцааны хэмжээг 2 дахин өсгөх магадлалтай. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийг үнэт цаасны арилжааны сөрөг үр дагаварт оруулах магадлалаас сэргийлэхийг анхааруулдаг.

жишээ

1 APPLE арилжааг зах зээлийн үнэ $500-р хийж хязгаарын хэмжээ 5.00% бол тооцоо нь

1 x 500 x 0.05 = $25.00* гарна

Хувь Хүний Үнэт Цаасыг Худалдан Авах, Зарах Хүүг Тооцох

Хувь хүний үнэт цаас ны арилжааны нөхцөл цонхонд өдрийн хүүний хэмжээг 360 хоногийн хугацаанд тооцон гаргасан бараа бүтээгдэхүүний хүүний хэмжээ, түүний төлбөр харагддаг. Зарах ба худалдан авах гэсэн багануудын дор холбоотой мэдээллүд байна. Шөнийн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл тооцно.

Хүүний хэмжээг тооцохын тулд дараах томъёог та ашиглаж болно:

Арилжааны хэмжээ х одоогийн зах зээлийн үнэ х Overnight Interest x Number of days = Overnight Interest Charged/Paid* 360 Days

* Overnight Interest Charged/Paid is calculated in the Currency the Instrument is Denominated in.

Жишээ

1 APPLE арилжихад зах зээлийн үнэ $500, зарах худалдан авах хэмжээний нэг өдрийн хүү -2.55% бол

(1 x 500 x -0.0255 x 1)/360 = -12.75/360 = -0.03542 = –$0.04* байна.

Хувь Хүний Үнэт Цаасны Хамтын Ажиллагаа Ба Тооцоо

Хувь хүний үнэт цаас үйлчилгээ ь хамтран ажиллахдаа хэдэн үе шаттай байдаг. Үүнд ноогдол ашиг, эрхийн асуудлууд, хувьцаа, сөрөг тал, нэгдэл, худалдан авалт, хяналтын хувьцааг залгих гэх мэт.

Ноогдол ашиг: Аватрейд нь хаяг данс эзэмшиж, арилжааны үйлчилгээ хэрэглэж байгаа үйлчлүүлэгч нартаа өдөр бүр арилжааны ноогдол ашиг авах боломжийг өгдөг. Ноогдол ашиг олгох өдрөөс 2 хоногийн өмнө тооцоолон гаргадаг бөгөөл ноогдол ашиг тооцох өдрөө Аватрейд мэдэгддэг.

Ноогдол ашгийн тооцоог дараах байдлаар зохицуулдаг:

Урт хугацаа Ноогдол ашгийн нийт хэмжээний 90%.

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x 0.90

Богино хугацаа ноогдол ашгийн үлдэгдлийн 100%.

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x -1

Жич: ноогдол ашигтай холбоотой үйлчлүүлэгчид тохирсон:

Жишээ

1 APPLE арилжааны ноогдол ашиг нь $1.00 бол тооцоо нь:

Урт хугацаа: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

богино хугацаа: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Эрхийн асуудал, хувьцаа, нэгдэл, сөрөг тал, худалдан авалт, хяналтын хувьцаагзалгих гэх мэт үйл явц нь нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан гэнэт үүсдэг. Эдгээр нь зах зээлийн үнэт цаасны арилжааны үнэ гэсэм мэдээлэлд байдаг.

БОНД (3)
Бондын Тархалтын Тооцоо

Бонд ын заавар нь “зах зээлийн тархалт” хэсэгт Бондын арилжааны нөхцөл гэсэн хэсэгт байдаг. “ Зах зээлийн тархалт” гэдэг нь одоогийн зах зээлийн тархалтын хэмжээ Аватрейдэд хэрхэн мэдээлж байгааг хэлнэ.

Тархалтйн үнийн тооцоо: тархалт x арилжааны хэмжээ = валвтын үйлчилгээ ашигласан төлбөр.

Жишээ

АНУ – н 5 жилийн хугацаанд 10 Бондын тархалтын зөрүү 5 буюу (0.05) бол тооцоо нь

0.05 X 10 = $0.50* болно.

Аватрейд нь Bid – Ask сүлжээнд арилжаа гүйлгээ хийдэг тул төлбөр авдаггүй.

Бондын Хэмжээний Тооцоо

Бондын хэмжээний зааврууд Хэмжээ гэсэн хэсэгт байдаг. Бонд Арилжааны нөхцлийн бондын хэмжээг хувиар илэрхийлнэ.

Хэмжээний хувиар илэрхийлсэн тооцоо: хэмжээ х одоогийн үнэ х хувь = нийт*

*Тооцоог заасан валютаар хийнэ.

Жишээ

АНУ – н 5 жилийн хугацаанд арилжсан 10 бондын зах зээлийн үнэ $124.50 ашгийн хүү 1.00% бол тооцоо нь:

Margin хувь шаардлага: 10 x 124.50 x 0.01 = $12.45*

Бондын Худаладн Авах/ Зарах Хүүний Тооцоо

Өдрийн төгсгөлд жилийн 360 хоногт арилжаа хийсэн өдрийн тоогоор хүүний хэмжээг тооцох тухай Хувьцааны индекс гэсэн арилжааны нөхцлийн хэсэгт заасан байна. Худалдан авах хүү ба зарах хүүний хэмжээ тус бүр заасан нэрсийн доорх баганад байдаг. Эхний өдрийн оройн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

Хүүний хэмжээг:

Арилжааны хэмжээ x зах зээлийн одоогийн үнэ x хүүний хэмжээ x жилийн өдрийн хэмжээ = Хүүний хэмжээний төлбөр Төлбөр хийх валютыг заасан байна* гэж тооцно

Жишээ

1 индекс x S&P500 арилжааны зах зээлийн үнэ $1400 ба худалдан авах зарах хүү -0.50% бол нэг өдрийн хүүний хэмжээ :

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = –$0.02* байна.

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = –$0.02* байна.

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ САН (4)
Валют Арилжааны Сангийн Тархалтын Тооцоо

Валют арилжааны сан ийн үйлчилгээний талаар “ зах зээлийн тархалт” мэдээллийн доор Бонд гэсэн зааварт байршдаг.

Тархалтын үнийн тооцоо: тархалт х арилжааны хэмжээ = валютын тархалтын төлбөр

Жишээ

SPDR санхүүгийн арилжааны 10 салбарт тархалт 6 буюу (0.06) бол тооцоо нь

0.06 X 10 = $0.60*байна.

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Валют Арилжааны Сангийн Ашгийн Тооцоо

Валют арилжааны сан гийн ашгийн тооцооны бүх заавар нөхцөл болзлыг нэр дурдсан хэсэгт байршуулсан. Ашгийн тооцоог хувиар тооцно.

Percentage Margin Formula: Position Size x Current Price x Margin (%) = Margin Required*

Жишээ

SPDR санхүүгийн арилжааны 10 салбарт зах зээлийн үнэ $18.50 ба ашиг 5.00% бол тооцоо нь

байна 10 x 18.50 x 0.05 = $9.25*

Валют Арилжах Сангийн Зарах Ба Худалдан Авах Хүүний Хэмжээ

Өдрийн төгсгөлд жилийн 360 хоногт арилжаа хийсэн өдрийн тоогоор хүүний хэмжээг тооцох тухай валют арилжих сан гэсэн арилжааны нөхцлийн хэсэгт заасан байна. Худалдан авах хүү ба зарах хүүний хэмжээ тус бүр заасан нэрсийн доорх баганад байдаг. Эхний өдрийн оройн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

Хүүний хэмжээг :

Арилжааны хэмжээ x зах зээлийн одоогийн үнэ x хүүний хэмжээ x жилийн өдрийн хэмжээ = хоногт эргэлтэнд орсон өдрийн тоо орногэж тооцно энд жилийн 360

Жишээ

SPDR санхүүгийн арилжааны салбарт зах зээлийн үнэ $18.50 ба худалдан авах/ зарах хэмжээ -2.855% бол нэг өдрийн төлбөр :

(10 x 18.50 x -0.02855 x 1)/360 = -5.2818/360 = -0.01467 = -$0.01* болно.

Валют Арилжааны Сангийн Хамтын Ажиллагаа Ба Тооцоо

Валют арилжах сан үйлчилгээ ь хамтран ажиллахдаа хэдэн үе шаттай байдаг. Үүнд ноогдол ашиг, эрхийн асуудлууд, хувьцаа, сөрөг тал, нэгдэл, худалдан авалт, хяналтын хувьцааг залгих гэх мэт.

Ноогдол ашиг: Аватрейд нь хаяг данс эзэмшиж, арилжааны үйлчилгээ хэрэглэж байгаа үйлчлүүлэгч нартаа өдөр бүр арилжааны ноогдол ашиг авах боломжийг өгдөг. Ноогдол ашиг олгох өдрөөс 2 хоногийн өмнө тооцоолон гаргадаг бөгөөл ноогдол ашиг тооцох өдрөө Аватрейд мэдэгддэг.

Ноогдол ашгийн тооцоог дараах байдлаар зохицуулдаг:

Урт хугацаа Ноогдол ашгийн нийт хэмжээний 90%

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x 0.90

Богино хугацаа ноогдол ашгийн үлдэгдлийн 100%

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x -1

Жич: ноогдол ашигтай холбоотой үйлчлүүлэгчид тохирсон:

Жишээ

1 APPLE арилжааны ноогдол ашиг нь $1.00 бол тооцоо нь:

Урт хугацаа: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

богино хугацаа: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Дор дурдсан бусад БҮХ эрхийн асуудал, хувьцаа, нэгдэл, сөрөг тал, худалдан авалт, хяналтын хувьцаагзалгих гэх мэт үйл явц нь нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан гэнэт үүсдэг. Эдгээр нь зах зээлийн үнэт цаасны арилжааны үнэ гэсэн мэдээлэлд байдаг.

Анхаар: Энд хамтарсан үйл явцтай холбоотой үйлчлүүлэгчийн арилжааны үнэ байхгүй.

AVA OPTIONS (4)
Fx Тархалтын Тооцоо

Арилжааны нөхцлийн АВАСОНГОЛТ нь Bid – Ask тархалт, заавар, зааврын сонголтуудтай хамт бадаг. Стандарт тархалт нь энгийн зах зээлийн нөхцлийн хэсэгт байршдаг. Сонголтын тархалтууд нь нэг сарын мөнгөний тооцоон дээр суурилдаг.

тархалт х арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын төлбөрийн тархалт*

*хоёр дахь валют нь FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD гэх мэт) юм.

Жишээ

10,000 EUR/USD арилжааны тархалт of 2.1 буюу (0.00021), бол тооцоо нь :

0.00021 X 10,000 = $2.10 байна

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Худалдан Авах Эрхийн Тооцоо

Арилжааны нөхцөлд дурдсанчлан АВАСОНГОЛТ форекс валютуудын зарах ба худалдан авах арилжааны хэлбэрүүдийг арилжагч нарт олгодог.

Худалдан авах гүйдгээ хийхэд бэлэн мөнгөний үлдэгдэл ба гүйлгээг хэр зэрэг бэлэн мөнгө ашигласнаас шалтгаалж тооцдог.

Ашиглах боломжтой бэлэн мөнгө гэдэг нь дансанд байгаа үлдэгдэл юм. Зарах арилжаа хийсний дараа орлого болж дансанд нэмэгддэг.

Хэрвээ богино хугацаанд арилжаа хийх шаардлагатай бол дансан дахь боломжтой бэлэн мөнгөө арилжаанд оруулна.

Мөнгөний хэмжээ хүрэлцэхгүй бол арилжаа хийх боломжгүй байдаг.

Худалдан авах эрхийн тооцоо: арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын үнэ*

* хоёр дахь валют нь CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт байна.

Жишээ

10,000 EUR/USD худалдан авалтанд 0.00560 ашгийн санал байвал тооцоо нь:

0.00560 X 10,000 = USD 56.00 байна.

Хэрвээ арилжаа хийх валют нь санал болгосон арилжааны валют биш бол тухайн бүс нутгийн валюттай дүйцүүлэн гүйлгээ хийнэ.

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Авасонголт Ашгийн Тооцоо

Спан гэж хүмүүс мэддэг стандарт хөрөнгө оруулалтын багцын систем дэх эрсдлийг тооцох тооцооны дагуу АваСонголтыг хэрэглэнэ.

Үйлчлүүлэгч нартаа тус үйлчилгээг тодорхой болгохын тулд16 төрлийн валютын мэдээллийг Стандарт хөрөнгө оруулалтын багцын судалгаан дээр тулгуурлан тооцоог гаргалаа.

Үндсэн үнэхэлбэлзэлЭрсдлийн %
1Багасах хязгаар%Дээш100%
2Багасах хязгаар%Доош100%
3Багасах2/3 хязгаар%Дээш100%
4Багасах2/3 хязгаар%Доош100%
5Багасах 1/3 хязгаар%Дээш100%
6Багасах 1/3 хязгаар%Доош100%
7Багасах 1/3 хязгаар%Дээш100%
8төлбөргүйДээш100%
9ТөлбөргүйДоош100%
10Дээш 1/3 хязгаар%Дээш100%
11Дээш 2/3 хязгаар %Дээш100%
12Дээш 2/3 Margin%Down100%
13Дээшлэх хязгаар%Дээш100%
14Дэшшлэх хязгаар%Доош100%
15Дээшлэх2*хязгаар%Төлбөргүй35%
16Доошлох 2*хязгаар%Төлбөргүй35%

1-14 дүгээр төрөлд 7 түвшний өндөр ба бага хөрөнгө оруулалтын чанарыг тодорхойллоо. Валютын ашиг 1% , түвшин -1%, – 67%, -33%, өөрчлөгдөөгүй, +33%, +67% ба +1%.

15 ба 16 төрлүүд нь ашгийг 2 дахин үржүүлсэн (2%) бөгөөд эрсдлийн түвшинд 35% ногдоно.

Эдгээр түвшнүүд нь ирээдүйд үүсэх мөнгөний эрсдлийг тооцоолон гаргасан хүснэгт юм.

СПАН хүрээнд хязгаарын % хөрөнгө оруулалтын багцад ижил байх боловч түвшин бүрт хэлбэлзэлтэй байна. Хамгийн их алдагдлыг зааж байгаа түвшин бол 15 ба16 юм. Валютын ашгийн нийт хэмжээний тооцоо байна.

Түвшин бүрийн ашгийг хувиар илэрхийлсэн бөгөөд арилжааны зах зээлийн хамгийн их анхаардаг хэсэг юм. Дараах тооцооны дагуу нийт хэмжээний хэлбэлзлийн өсөх, буурах түвшинг заасан байна.

Хэмжээ = хэлбэлзлийн хамгийн их хэмжээ (хамгийн бага хэмжээ)

Таамагласан хэмжээ = одоогийн зах зээлийн хэлбэлзлийн хэмжээ

Хамгийн бага хэмжээ = 10%

Хэлбэлзлийн хүчин зүйлийн хүснэгт:

Дуусах өдрүүдG10EM
731%41%
1422%29%
3015%20%
909%12%

Жишээ нь 2 дахь долоо хоногт G10 хэлбэлзэл +/- 22% тай бол хамгийн бага өөрчлөлт нь 2,2 байна. 6 сарын хугацаанд хэмжээ нь +/- 9% болж хамгийн бага өөрчлөлт 0,9% байна.

1-р долоо хоногоос эхлэн хэлбэлзлийн хэмжээг жилийн хугацаанд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тооцоолон гаргадаг.

Хэлбэлзлийн хүчин зүйл = SQRT( 30/ADTE ) * нөхцөл ADTE = дуусах өдөр, хамгийн бага 7 and хамгийн их 90. нөхцөл = 15% нь валют G10 бол валютын зах зээлд 20% болно.

Fx Худаладан Авах/ Зарах Хүүний Тооцоо

Өдрийн төгсгөлд жилийн 360 хоногт арилжаа хийсэн өдрийн тоогоор хүүний хэмжээг тооцох тухай АВАСОНГОЛТ гэсэн арилжааны нөхцлийн хэсэгт заасан байна. Худалдан авах хүү ба зарах хүүний хэмжээ тус бүр заасан нэрсийн доорх баганад байдаг. Эхний өдрийн оройн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

Шөнийн хүүний хэмжээг энд тооцоолж гаргаагүй байна.Та шөнийн хугацааны хүүний хэмжээг дараах томъёогоор тооцоолон бодохдоо тухайн үеийн хүүний хэмжээг харах шаардлагатай.

Хүүний хэмжээг :

Арилжааны нийт хэмжээ x хүүний хэмжээ x жилийн өдрийн хэмжээ = Төлбөр Хүү / Төлбөртэй * 360 хоног

Хүүний төлбөрийг нэр заасан FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD гэх мэт) валютаар хийнэ.

Жишээ

10,000 EUR/USD арилжаанд худалдан авах (эсвэл зарах) хэмжээ -1.00% ба 1 өдрийн хүүний тооцоо

(10,000 x -0.0100 x 1)/360 = -100/360 = -0.2778 = -€0.28* байна.

INACTIVITY AND ADMINISTRATION FEES (2)
Арилжаа Хийгдээгүй Ба Захиргааны Төлбөр

Үйлчлүүлэгчийн эрхийн дагуу үйлчлүүлэгчийн арилжааны данс арилжаанд орлцоогүй, идэвхигүй байсан хугацааны төлбөрийг хуулийн хүрээнд шииднэ. 3 сар ашиглахгүй бол идэвхигүй байсны алданги гэж дансны үлдэгдлээс тодорхой хэмжээны төлбөр авна. Тус төлбөрийг доор дурдсан байдлаар тооцно.

Идэвхигүй дансны төлбөр

 • USD данс: $50
 • EUR данс: €50
 • GBP данс: £50

Хугацаанаас шалтгаалж төлбөрийг тооцно

Захиргааны Төлбөр

Үйлчлүүлэгчийн эрхийн дагуу үйлчлүүлэгчийн арилжааны данс ашигласны жилийн төлбөрийг хуулийн дагуу шииднэ. 12 сар ашиглахгүй бол идэвхигүй байсны алданги ба захиргааны төлбөрийг дансны үлдэгдлээс тодорхой хэмжээны төлбөр авна. Тус төлбөрийг доор дурдсан байдлаар тооцно.

Захиргааны төлбөр

 • USD данс: $100
 • EUR данс: €100
 • GBP данс: £100

Хугацаанаас шалтгаалж төлбөрийг тооцно

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ БОЛЗЛУУД:
Спрэдүүд:

 • Бүх спрэдүүд зэх зээлээс дээгүүр.
 • FX Стандарт Спрэдүүд нь Зах Зээлийн Хэвийн Нөхцөлийн үед юм.
 • FX Хослолуудыг Тухайн-Өдрийн-Төгсгөлөөс өмнө болон дараа арилжаалах боломжгүй байж болно (22:00 GMT эсхүл АНУ зуны цагийн хуваарьт шилжсэн үед 21:00 GMT) – Энэ нь банк хоорондын тооцоо нийлэлтийн үеэрх хөрвөх чадварын хязгаарлалтаас шалтгаалдаг
 • Алт, Мөнгөн спрэдүүд нь ойролцоогоор 22:00 -02:00 GMT цагуудын хооронд заасан хэмжээнээс арай илүү байх магадлалтай.
 • Газрын болон Брент Тосны спрэдүүд нь ойролцоогоор 22:00 -05:00 GMT цагуудын хооронд заасан хэмжээнээс арай илүү байх магадлалтай.
 • Газрын Тос болон Байгалийн Хийн спрэд нь Долоо Хоног бүр хийгддэг тооллогын үеэр их байх магадлалтай.
 • 1пп FX Хослол = 0.0001, 1пп JPY FX Хослол = 0.01.
 • Ердийн Спрэдүүд нь зөвхөн таамаг төдий. Зах зээлийн эрс өөрчлөлтийн үед ихсэх магадлалтай
 • Ердийн Спрэдүүд нь өмнөх улиралын арилжааны цагийн (07.00-18.00 GMT) үеэрх холбогдох спрэдүүдийн дундаж хэмжээнээс үүд.
 • FX Cонголт Спрэдүүд нь зах зээлийн ердийн нөхцөлд 1-сар at the money сонголтуудын ердийн bid-offer спрэд юм.
 • FX Cонголтуудын арилжааг хугацаа дуусахаас 24 цагийн өмнө хүртэл хийж болно.
 • FX Cонголтууд нь платформ заасан хугацаанд хүчингүй болно. Жишээлбэл өглөөний 10:00 Нью Иоркийн цагаар.

Хоногийн хүүгийн үнэ ханш:

 • Бүх Хоногийн Хүүгийн Үнэ Ханш нь таамаглалд суурилсан бөгөөд өөрчлөгдөж болно.
 • МТ4 FX, Алт, Мөнгөний Позицууд: Бямба, Ням гаригийн Хоногийн Хүү өмнөх Лхагва гарагт бодогдоно.
 • МТ4 non-FX (Алт, Мөнгө ороогүй) Позицууд: Бямба, Ням гаригийн Хоногийн Хүү өмнөх Баасан гаригт бодогдоно.

Хөшүүрэг ба Маржин:

 • “*” бүхий хөшүүргийн дүнг бүхэлчлэсэн болно.
 • Маржийн шаардлага нь позицын хэмжээ, шинэ мэдээ мэдээлэл ба/эсвэл хувьсамтгай байдалд тулгуурлан нэмэгдэнэ.

Арилжааны Цаг:

 • Арилжааны платформ нь заасан цагаас өмнө буюу хойно нээж, хааж болно. Энэ нь тухайн гэрээг арилжаалах хувь хүний арилжаанаас хамаарна.
 • Арилжааны Цаг нь Өвлийн болон Зуны цагт шилжихэд дагаж өөрчлөгдөнө.

Хамгийн цаад хэмжээнд хийх арилжаа, ордер:

 • МетаТрэйдэр дансууд нь тухай цагт хамгийн ихдээ нийт 500 нээлттэй арилжаа болон хүлээгдэж буй ордеруудтай (нийлээд)байж болно.
 • МетаТрэйдэр-ийн Хамгийн Бага Номинал Арилжааны хэмжээ = 0.01 байна.

Крипто валют:

 • BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, BCHUSD, ЭТЕРЕҮМ, XRP(РИППЛЕ), ЛАЙТКОЙН Мини, BTCUSD, DASH, Stellar (XLMUSD) – МетаАрилжаандОролцогч дансны хувьд арилжаа нь 24/7.
 • Криптовалютуудын ханшийн зөрүү хувирамтгай бөгөөд одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаална.
 • Крипто хослолууд дээрх Маржийн Шаардлагууд зах зээл хувирамтгай үед өсөж болно.
 • Крипто Валютын арилжаа Лалын дансууд дээр боломжгүй.

Позицын дээд хэмжээ

 • BTC Хослолууд = $600K Дээд тал нь*
 • ETH = $400K Дээд тал нь*
 • XRP = $250K Дээд тал нь*
 • BCH, LTC = $200K Дээд тал нь*
 • BTGUSD, Stellar (XLMUSD), EOS, NEO, MIOTA = $50K Дээд тал нь*
 • DASH = $10K Дээд тал нь*
 • Palladium = $400K Дээд тал нь*
 • CRYPTO10, CANNABIS_IN = $100K Дээд тал нь*

*Позицын Хязгаарын Дээд Хэмжээ зах зээл хувирамтгай үед буурч болно.
*Позицын Хязгаарлалтыг хувьсамтгай үеүдэд бүх үнэт цааснууд дээр оруулж болзошгүй.

AvaTrade нь аливаа илүүдэл арилжаа эсхүл гаргасан тресхолд хязгаарыг давсан поцизыг цуцлах эрхтэй бөгөөд бүх цуцласан арилжаанууд өөрсдийн нээлтийн ханшаар хаагдана.

AvaTrade нь өөрийн тресхолд хязгаарыг засварлах эрхтэй бөгөөд үүнд өртсөн үйлчлүүлэгчдэд урьдчилан мэдэгдэж, тэдгээрийн поцизыг багасгах шаардлагатай болж болно.

Та энэхүү вэбсайт, платформыг хэрэглэж байгаа бол энэхүү Арилжааны Нөхцлүүд болон энэ талаархи өөр бусад хуулийн мэдэгдлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Ава нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр энэхүү Арилжааны Нөхцлүүдэд өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Та өөрчлөлт хийсэнээс хойш уг вэбсайтыг үргэлжлүүлэн хэрэглэж байвал Арилжааны Нөхцлүүдэд хийсэн өөрчлөлтийг мөн хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг юм.