Худалдааны Нөхцөл ба Шимтгэлүүд

Арилжааны Нөхцөл болзлууд, Төлбөр

Тайлбар: *хүснэгтийн толгойноос эхлээд
Хэрэгсэл – арилжааны FX валютын хослол, CFD бүтээгдэхүүний хөрөнгө.
Улс – Өмч болон бонд байрладаг улс орон.
Лотын хэмжээ – Платформ тус бүр дээр арилжаалагддаг лотын хэмжээ (Анхаар: Ава Трэйдэр лотын хэмжээ нь арилжаалагдаж болох хамгийн бага хэмжээ юм. MT4 нь стандарт лотын хэмжээ юм).
Стандарт Спрэд – Зах зээлийн ердийн нөхцөлд хэрэгсэл тус бүрийн BID болон ASK үнийн квот-ын ялгаа.
Хөшүүрэг – Их хэмжээний суурь хөрөнгөөр арилжаалах маржиний хэрэглээ юм. Хөшүүрэг нь таны ашгийг эрс нэмэгдүүлэхийн сацуу алдагдлыг мөн тэр хэмжээгээр ихэсгэх эрсдэлтэй.
Лот тус бүрийн маржин – Хэрэгсэл тус бүр дээр лот нэг бүрийг нээхэд шаардагдах маржин.
Инкремент – The minimum increment of price movement for each instrument.
Хоногийн Хүү Зарах /Худалдах Авах – Хэрэгсэл нэг бүрт жил бүр % -аар дансанд оруулах/данснаас гаргах хоногийн хүү.
Арилжих Хугацаа – Заагдсан хэрэгсэлд арилжаа хийж болох хугацаа.
Квот сарууд – Futures гэрээ хийгдэх сарууд.
Валют солилцоо – тухайн хөрөнгийн солилцоо.
Нэгжүүд – лот нэг бүрийн хэмжээг илэрхийлсэн нэгж.

Эрсдэл:

CFD-г хөшүүрэгтэй арилжаалах нь маш өндөр эрсдэлтэй бөгөөд үүнийг хэрэглэх нь зарим нэг хөрөнгө оруулагчдад л тохиромжтой.

АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨР:

Энэхүү вэбхуудас/платформ дээр хийгдсэн арилжаанд дараах төлбөр ноогдох боломжтой:

 • СПРЭД
 • ХОНОГИЙН ХҮҮ
 • АВТОМАТ СУНГАЛТ
 • АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АКЦИОН
 • ИДЭВХГҮЙ БАЙСАНЫ ТӨЛБӨР

Дэлгэрэнгүй тооцоог хэрэгсэл тус бүрээр доороос олж үзнэ үү:

FX FIXED (3)
Fx Тархалтын Тооцоо

Арилжааны тогтвортой форекс нөхцлүүд Standard Bid –Ask Spread дэлгэцэн дээр гарч ирнэ. Энэ нь энгийн зах зээлийн нөхцөлд хамрагдана. Зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж тархалт нь “ дахин өсдөг.

Тархалтын үнийн бүтэц: тархалтыг x арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын тархалтын төлбөр

*хоёр дахь валют нь FX хослон гүйлгээнл гардаг (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.)

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжаанд зөрүү 3 буюу (0.0003)бол дараах тооцоо юм:

0.0003 X 1,000 = $0.30*

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Fx Хязгаар/ Биржэд Зээл Ашиглах Тооцоо

Арилжааны хязгаар нь танд биржэд зээл ашиглах нөхцлийг бүрдүүлдэг. Арилжааны тогтвортой форекс нөхцөл заасан хэсэгт хязгаар, зээлийн ашиглалт, түүний нөхцөл, хувиар илэрхийлсэн тооцоо дэлгэцэн дээр гарч ирдэг.

Хувийн хязгаарын тооцоо: арилжааны хэмжээг х хувь = хувиар илэрхийлсэн валютын тооцоо

Биржэд зээл ашиглах тооцоо: арилжааны хязгаар / биржид зээл ашиглах = хувиар илэрхийлсэн валютын тооцоо

*анхны валют бол анх хэрэглэсэн валют юм. FX pair (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.)

Жишээ

a 1,000 EUR/USD арилжааны хязгаар 0.50% бол биржэд хэрэглэх зээл 200:1 байж тооцоо нь дараах байдлаар гарна.

Хязгаарыг хувиар илэрхийлбэл: 1,000 x 0.005 = €5.00

Биржийн зээлийг хувиар илэрхийлбэл: 1,000 / 200 = €5.00

Fx Худалдан Авах, Зарах Хүүний Тооцоо

FX Fixed арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Хүүний хэмжээг доор дурдсанчлан тооцно:

захиалгын хэмжээ x шөнийн хүү x Нийт өдрийн тоо = 1 өдрийн хүү төлөгдөх хэмжээ * 360 өдөр

*Үндсэн валютаар хүүг бодолх бөгөөд үндсэн валют гэдэг нь анхны арилжаанд орсон валют юм. FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.).

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжааг 1.00% хүүтэй ашиглавал тооцоо нь дараах байдлар гарна

(1,000 x -0.01 x 1)/360 = -10/360 = -0.02778 = -€0.03*

FX ХӨРВӨХ (ЗӨВХӨН MT4) (3)
Fx Хөрвөх Тархалтын Тооцоо

Тогтворгүй форекс (MT4) арилжааны нөхцлүүд хамгийн бага & ердийн бид-үнийн санал тархалт цонхонд гарч ирнэ. (07.00-18.00 GMT) цагийн хооронд мэдээллүүдийг ашиглах боломжтой.

Үнийн тархалтын тооцоо: тархалт х арилжааны хэмжээ=хоёр дахь валютын тархалт

*хоёр дахь валют бол FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.)юм.

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжааны 3 буюу (0.0003) зөрүүтэй тооцоо дараах байдлаар гарна

0.0003 X 1,000 = $0.30*

Аватрейд нь BID-Ask сүлжээнд хэрэглэдэг бөгөөд арилжааны төлбөрийн суутгал авдаггүй.

Fx Хязгаар/биржийн Арилжаанд Зээлийг Ашиглах Тооцоо

Арилжааны хязгаар нь танд биржэд зээл ашиглах нөхцлийг бүрдүүлдэг. Арилжааны тогтворгүй форекс (MT4) хязгаар, зээлийн ашиглалт, түүний нөхцөл, хувиар илэрхийлсэн тооцоо дэлгэцэн дээр гарч ирдэг.

Хувиар илэрхийлсэн тооцоо: арилжааны хэмжээ х хувь=үндсэн валютын хэмжээ

Биржийн зээл ашиглах тооцоо: биржийн зээл/ арилжааны хэмжээ = үндсэн валют *

*форекс (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт.)

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжаа 0.25% хүүтэй ба 400:1биржийн зээлтэй бол тооцоо нь дараах байдлаар гарна:

Хувиар харуулсан тооцоо: 1,000 x 0.0025 = €2.50*

Биржийн зээл ашиглах тооцоо: 1,000 / 400 = €2.50*

Хөрвөх Fx Худалдан Авах, Зарах, Хүүний Тооцоо

FX Floating (MT4 only) арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Хүүний мөнгөний хэмжээг та дор дурдсан томъёогоор бодож болно:

захиалгын хэмжээ x шөнийн хүү x Нийт өдрийн тоо = 1 өдрийн хүү төлөгдөх хэмжээ * 360 өдөр

*Үндсэн валютаар хүүг бодолх бөгөөд үндсэн валют гэдэг нь анхны арилжаанд орсон валют юм. FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт .)

Жишээ

1,000 EUR/USD арилжаанд худалдан авах эсвэл зарах хүүний хэмжээ -1.00% , 1 өдрийн төлбөрийг доор дурдсанаар тооцно.

(1.000 x -0,01 x 1)/360 = -10/360 = -0,02778 = –€0,03*

БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ БА ЭРГЭЛТ (4)
Бараа Бүтээгдэхүүний Тархалтын Тооцоо

uТаваарын арилжааны нөхцөл. Энгийн нөхцөл дэлгэц дээр энгийн авах зарах ханш болон ханшийн зүрүү харагдана. Зах зээлийн хүчтэй хөдөлгөөн гарах үед ханшийн зүрүү тэлдэг бөгөөд энэ хөдөлгөөн дууссаны дараа хэвийн байдалдаа эргэж орно.

Үнийн тархалтын тооцоо: тархалтыг х арилжааны хэмжээ = валютын төлбөрийн хэмжээ

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосны үнийн зөрүү 4 буюу ($0.04) бол тооцоог доор дудсанаар бодно:

0.04 X 10 = $0.40*

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Бараа Бүтээгдэхүүний Хязгаарын Тооцоо

Аливаа барббаны хязгаарыг биржэд ашиглах зээлийн дүнг харгалзан үзэж тооцно Бараа бүтээгдэхүүн – ий арилжааны хэмжээ хязгаарыг хувиар тооцно.

Хязгаарыг хувиар харуулсан тооцоо: хэмжээ x одоогийн үнэ x хязгаар (%) = хязгаарын хэмжээ*

* Хязгаарын хэмжээ дээр дурдсан валютаар тооцно.

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосыгзах зээлийн $98.00 үнээр авч, хязгаарын хэмжээ 1.00%,бол тооцоо нь доор дурдсан байдлаар гарна:

Хязгаарын хэмжээ: 10 x 98 x 0.01 = $9.80*

Зарах Ба Худалдан Авах Барааны Хүүг Бодох Тооцоо

Таваарын арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Хүүний хэмжээг доор дурдсанчлан тооцно:

Арилжааны хэмжээ х Зах зээлийн тухайн үнэ х Өдрийн хүү х Хэдэн өдөр = Өдрийн хүү бодолт* 360 өдөр

*Өдрийн хүү шимтгэлийг дээр дурдсан валютаар тооцоно

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосыг зах зээлийн $98.00 үнээр худалдан авч зарах ба худалдан авах хүүний хэмжээ 0.20% бол 1 өдрийн тооцоог дараах байдлаар тооцно:

(10 x 98.00 x -0.002 x 1)/360 = -1.96/360 = -0.005444 = –$0.01* байна.

Бараа Бүтээгдэхүүний Эргэлтийн Мэдээлэл Ба Тооцоо

Аватрейд нь FX заавартай гэрээнд тулгуурлан цаашдын үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг. “Сар” гэсэн баганын доор арилжааны нөхцөл заавар байна.

эргэлтэд орсон бараа бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа Хэрвээ дуусвал дараагийн бараа бүтээгдэхүүний CDF эргэлтийн хугацаа сайтанд байршина.

Дараагийн зарласан хугацаанд барбб бүтээгдэхүүн арилжих сонирхолгүй үйлчлүүлэгч эргэлтийн хугацааны эрхээ цуцална.

Аватрейд нь шинэ ба хуучин арилжааны хугацааны өөрчлөлтөөс болж үйлчлүүлэгч нар зарах, худалдан авах захзээлд алдагдал эрсдэл хүлээхээс хамгаалдаг. Хуучин хугацааны гэрээг цуцалж шинэ хугацааны гэрээ, хүүний шинэ төлбөрийн нөхцөл зэрэг асуудлыг цэгцэлнэ.

Арилжааны хуучин гэрээ цуцлагдах хугацаа, шинэ гэрээ байгуулах хугацаа нь нэг байх ба тус гэрээг байгуулснаар Аватрейл үйлчлүүлэгчийн барааны эргэлтийн тооцоог гаргадаг. Ингэснээр үйлчлүүлэгчийн гэрээ хоорондын ялгаа, түүнээс үүсэх үнийн зөрүү өмнөх ба дараах орлого, тархалт ба хүүний үнэ, гм олн тооцоог гаргадаг.

Гэрээ байгуулсан шинэ үйлчлүүлэгчээс үйлчилгээний төлбөр авдаггүйг анхаарна уу.

Аватрейд нь эргэлтийн санхүүг тооцдог:

Нийт үнэ х (шинэ гэрээний үнэ – хуучин гэрээний үнэ)) + (тархалтын үнэ) + (хүүний үнэ)

*Эргэлтийн тооцоон дээр үндэслэн зах зээлийн тархалтыг ашиглаж тархалтын үнийг тооцдог.

Эрхий хуруунй (шинэчлэлт) ерөнхий дүрэм:

Шинэ үнэ < хуучин үнэ = урт хугацааны зээл / богино хугацааны зардал

Шинэ үнэ > хуучин үнэ = урт хугацааны зээл / богино хугацааны зардал

Жишээ

10 торх боловсруулаагүй газрын тосыг зах зээлийн $98.50 үнээр худалдан авч, хугацааны гэрээ хноорондын зөрүү +50буюу ($0.50 бол тооцоо нь дор дурдсан байплаар гарна:

Урт хугацаа: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360)) = -5.00 + (-0.40) + (-0.01) = -$5.41

Богино хугацаа: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360)) = 5.00 + (-0.40) + (-0.01) = +$4.59

Хувварь гаргасан эршэлтийг ашиглахаас өмнө хуучин хугацааны гэрээгээ хааж шинэ гэрээний хугацааг нээсэн байх шаардлагатайг Аватрейд сануулдаг.

ХУВЬЦААНЫ ИНДЕКС (4)
Хувьцааны Индексийн Тархалтын Тооцоо

“Зах зээлийн тархалт” цонхон доор хувьцааны индекс ийн арилжааны нөхцлийг тусгасан байдаг. Аватрейд нь үүнтэй холбоотой одддогийн зах зээлийн тархалтын хэмжээг нэмж оруулдаг.

Тархалтын хэмжээний томъёо: тархалт х арилжааны хэмжээ = валютын тархалтын хэмжээ жишээ 1:

1 index S&P500 арилжаа нь тархалтын зөрүү 75 буюу ($0.75)бол тооцоо

0.75 X 1 = $0.75* байна.

Аватрейд нь Bid – Ask ёүлжээнд артлжаа гүйлгээ хийдэг тул төлбөр авдаггүй

Хувьцааны Индексийн Хязгаарын Тооцоо

Биржэд ашиглах зээлийн тооцоог үйлчлүүлэгч ашиглахын тулд заавар гардаг. Хувиар илэрхийлсэн арилжааны нөхцөлтэй хувьцааны индекс Margin Amounts дээр гарч ирдэг.

Хувийн хязгаар: хэмжээ х одоогийн үнэ х хязгаар = нийт хязгаарын тооцоо*

* Валютыг дурдсан байна.

Жишээ нь:

1 Index S&P500 арилжааны захзээлийн үнэ $1400, хязгаар 0.50% бол тооцоо нь

1 x 1, 400 x 0.005 = $7.00* байна.

Худалдан Авах Ба Зарах Хувьцааны Хүүний Тооцоо

Хувьцааны арилжааны нөхцлүүд Over-Night (O/N) гэсэн дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба 360 хоногийн хүүний хэмжээний төлбөр End of Day цонхонд гарч ирнэ. Мөн “Overnight Interest – худалдан авах” ба“Overnight Interest – зарах ” баганын доор мэдээллүд гарч ирнэ. Дуусах өдөр 22:00 GMT арилжаа дуусч, 21:00 GMTцагт мэдээлэл солигдоно.

Өдрийн хүүг дараах томъогоор бодно:

Арилжааны хэмжээ х Зах зээлийн үнэ х Өдрийн хүү х арилжаанд орсон өдө = Өдрийн хүү бодолт 360 өдөр

*Өдрийн хүү шимтгэлийг дээр дурдсан валютаар тооцоно

жишээ нь

S&P500 индекс дээр 1 ээр худалдаа хийх үед ханш 1400$ дээр байсан бол өдрийн хүү нь -0,50% бол дараах байдалаар бодно.

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = –$0.02* байна.

Хувьцааны Эргэлтийн Мэдээлэл Ба Тооцоо

Урдчилсан гэрээ нь FX ийн бус маш олон хослол дээр гэрээ хийгддэг бөгөөд: Арижлааны нөхцөлийн “сарын өөрчлөлт” баганааас харж болно.

Эргэлтэд орсон бараа бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа Хэрвээ дуусвал дараагийн бараа бүтээгдэхүүний CDF эргэлтийн хугацаа сайтанд байршина.

Дараагийн зарласан хугацаанд бараа бүтээгдэхүүн дээр арилжаатай байгаа тохиолдолд урдчилсэн гэрээ орж ирэхээс өмнө захиалгаа хаах хэрэгтэй.

Хуучин хугацааны гэрээг цуцалж шинэ хугацааны гэрээ, хүүний шинэ төлбөрийн нөхцөл зэрэгээс үүдсэн ашиг эсвэл алдагдалыг автоматаар тааруулж хэрэглэгчидэд ямар нэгэн ашиг эсвэл алдагдалд оруулахаас хамгаалдаг.

Хуучин гэрээг шинэ гэрээ болгон өөрчлөх гэрээг АВА хуучин гэрээ дуусах тэр үед шууд хүлээж авдаг. Шинэ гэрээ орж ирсэний дараа хэрэглэгчид ямар нэгэн ашиг юмуу алдагдал орохоос сэргийлж тооцоолол хийгддэг. Энэ үед хэрэглэгч ямар нэгэн байдалаар алдагдагд орохгүй мөн ашиг авахгүй.

Анхаар: Урдчилсан Гэрээ байгуулсан шинэ үйлчлүүлэгчээс үйлчилгээний төлбөр авдаггүйг анхаарна уу.

Ava үнийн шилжилтийг (rollover) дараах томёогоор бодно:

(мөнгөн дүн х (Шинэ гэрээний үнэ- хуучин гэрээний үнэ))+(ханшийн зүрүү) + (өдрийн хүү)

*Тархалтын үнийн бүтэц: тархалтыг x арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын тархалтын төлбөр.

Үндсэн тооцоолол:

Шинэ үнэ < Хуучин үнэ = Уртын захилгын орлого / богинын захилгын зарлага

Шинэ > хуучин үнэ = уртын захилгын зарлага / богинын захилгын зарлага

жишээ

S&P500 дээр 1425$ дээр 1 багцаар захилга хийсэний дараа шинэ гэрээ +2500pip (25$)-оор орж ирхэд хэрхэн өөрчлөлт гарахыг бодьо:

Уртын захилга (buy): (1 x -25.00) + (-0.50 x 1) + ((1 x 1425 x -0.005 x 1)/360)) = -25.00 + (-0.50) + (-0.02) = -$25.52

Богинын захилга(sell): (1 x +25.00) + (-0.50 x 1) + ((1 x 1425 x -0.005 x 1)/360)) = 25.00 + (-0.50) + (-0.02) = +$24.48

AVATRADE Rollover (үнийн засвар) хувиарын дагуу мэдээ гарахаас өмнө одоо байгаа захилгыг хаахыг сануулдаг. Хэрэв тухайн rollover болох хослол дээр захилгаа хааж амжаагүй бол дээр байдалаар тооцоолол хийнэ.

ХУВЬ ХҮНИЙ ҮНЭТ ЦААС (4)
Хувь Хүний Үнэт Цаас

хувь хүний үнэт цаас арилжааны нөхцлийг зах зээлийн тархалт цонхон доор тусгасан байдаг. Аватрейд нь үүнтэй холбоотой одддогийн зах зээлийн тархалтын хэмжээг нэмж оруулдаг.

Тархалтын үнийн тооцоо: тархалт x арилжааны хэмжээ = тахрхалтын төлбөрийн тооцоог дурдсан валютаар тооцно.

Жишээ

1 APPLE бусадтай хуваалцах бол тархалтын хэмжээг 12 буюу (0.12) гэж тооцон

0.12 X 1 = $0.12* тооцоо гарна.

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй.

AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Хувь Хүний Үнэт Цаасны Хязгаарын Тооцоо

Биржэд зээл аван ашиглах хязгаарын арилжааны нөхцөлд заасан байдаг. Хувь хүний үнэт цаас ны арилжааны нөхцөл хувиар илэрхийлсэн арилжааны нөхцөлд тусгасан байдаг.

Хязгаарын хувийн тооцоо: хэмжээ x одоогийн үнэ (%) = нийт хязгаар*

*хязгаарын тооцоог бодох валютын нэрийг дурдсан байна.

AVA нь ашиг олж байгаа онцлог хувьцааны хэмжээг 2 дахин өсгөх магадлалтай. Энэ нь үйлчлүүлэгчдийг үнэт цаасны арилжааны сөрөг үр дагаварт оруулах магадлалаас сэргийлэхийг анхааруулдаг.

жишээ

1 APPLE арилжааг зах зээлийн үнэ $500-р хийж хязгаарын хэмжээ 5.00% бол тооцоо нь

1 x 500 x 0.05 = $25.00* гарна

Хувь Хүний Үнэт Цаасыг Худалдан Авах, Зарах Хүүг Тооцох

Хувь хүний үнэт цаас ны арилжааны нөхцөл цонхонд өдрийн хүүний хэмжээг 360 хоногийн хугацаанд тооцон гаргасан бараа бүтээгдэхүүний хүүний хэмжээ, түүний төлбөр харагддаг. Зарах ба худалдан авах гэсэн багануудын дор холбоотой мэдээллүд байна. Шөнийн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл тооцно.

Хүүний хэмжээг тооцохын тулд дараах томъёог та ашиглаж болно:

Арилжааны хэмжээ х одоогийн зах зээлийн үнэ х Overnight Interest x Number of days = Overnight Interest Charged/Paid* 360 Days

* Overnight Interest Charged/Paid is calculated in the Currency the Instrument is Denominated in.

Жишээ

1 APPLE арилжихад зах зээлийн үнэ $500, зарах худалдан авах хэмжээний нэг өдрийн хүү -2.55% бол

(1 x 500 x -0.0255 x 1)/360 = -12.75/360 = -0.03542 = –$0.04* байна.

Хувь Хүний Үнэт Цаасны Хамтын Ажиллагаа Ба Тооцоо

Хувь хүний үнэт цаас үйлчилгээ ь хамтран ажиллахдаа хэдэн үе шаттай байдаг. Үүнд ноогдол ашиг, эрхийн асуудлууд, хувьцаа, сөрөг тал, нэгдэл, худалдан авалт, хяналтын хувьцааг залгих гэх мэт.

Ноогдол ашиг: Аватрейд нь хаяг данс эзэмшиж, арилжааны үйлчилгээ хэрэглэж байгаа үйлчлүүлэгч нартаа өдөр бүр арилжааны ноогдол ашиг авах боломжийг өгдөг. Ноогдол ашиг олгох өдрөөс 2 хоногийн өмнө тооцоолон гаргадаг бөгөөл ноогдол ашиг тооцох өдрөө Аватрейд мэдэгддэг.

Ноогдол ашгийн тооцоог дараах байдлаар зохицуулдаг:

Урт хугацаа Ноогдол ашгийн нийт хэмжээний 90%.

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x 0.90

Богино хугацаа ноогдол ашгийн үлдэгдлийн 100%.

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x -1

Жич: ноогдол ашигтай холбоотой үйлчлүүлэгчид тохирсон:

Жишээ

1 APPLE арилжааны ноогдол ашиг нь $1.00 бол тооцоо нь:

Урт хугацаа: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

богино хугацаа: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Эрхийн асуудал, хувьцаа, нэгдэл, сөрөг тал, худалдан авалт, хяналтын хувьцаагзалгих гэх мэт үйл явц нь нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан гэнэт үүсдэг. Эдгээр нь зах зээлийн үнэт цаасны арилжааны үнэ гэсэм мэдээлэлд байдаг.

БОНД (4)
Бондын Тархалтын Тооцоо

Бонд ын заавар нь “зах зээлийн тархалт” хэсэгт Бондын арилжааны нөхцөл гэсэн хэсэгт байдаг. “ Зах зээлийн тархалт” гэдэг нь одоогийн зах зээлийн тархалтын хэмжээ Аватрейдэд хэрхэн мэдээлж байгааг хэлнэ.

Тархалтйн үнийн тооцоо: тархалт x арилжааны хэмжээ = валвтын үйлчилгээ ашигласан төлбөр.

Жишээ

АНУ – н 5 жилийн хугацаанд 10 Бондын тархалтын зөрүү 5 буюу (0.05) бол тооцоо нь

0.05 X 10 = $0.50* болно.

Аватрейд нь Bid – Ask сүлжээнд арилжаа гүйлгээ хийдэг тул төлбөр авдаггүй.

Бондын Хэмжээний Тооцоо

Бондын хэмжээний зааврууд Хэмжээ гэсэн хэсэгт байдаг. Бонд Арилжааны нөхцлийн бондын хэмжээг хувиар илэрхийлнэ.

Хэмжээний хувиар илэрхийлсэн тооцоо: хэмжээ х одоогийн үнэ х хувь = нийт*

*Тооцоог заасан валютаар хийнэ.

Жишээ

АНУ – н 5 жилийн хугацаанд арилжсан 10 бондын зах зээлийн үнэ $124.50 ашгийн хүү 1.00% бол тооцоо нь:

Margin хувь шаардлага: 10 x 124.50 x 0.01 = $12.45*

Бондын Худаладн Авах/ Зарах Хүүний Тооцоо

Өдрийн төгсгөлд жилийн 360 хоногт арилжаа хийсэн өдрийн тоогоор хүүний хэмжээг тооцох тухай Хувьцааны индекс гэсэн арилжааны нөхцлийн хэсэгт заасан байна. Худалдан авах хүү ба зарах хүүний хэмжээ тус бүр заасан нэрсийн доорх баганад байдаг. Эхний өдрийн оройн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

Хүүний хэмжээг:

Арилжааны хэмжээ x зах зээлийн одоогийн үнэ x хүүний хэмжээ x жилийн өдрийн хэмжээ = Хүүний хэмжээний төлбөр Төлбөр хийх валютыг заасан байна* гэж тооцно

Жишээ

1 индекс x S&P500 арилжааны зах зээлийн үнэ $1400 ба худалдан авах зарах хүү -0.50% бол нэг өдрийн хүүний хэмжээ :

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = –$0.02* байна.

(1 x 1,400 x -0.005 x 1)/360 = -7.00/360 = -0.01944 = –$0.02* байна.

Бондын Эргэлтйин Мэдээлэл Ба Тооцоо

Аватрейд нь FX хэрэглэдэггүй олон гэрээнүүдийг “ Үнэ тогтоосон сар” баганын доор арилжааны нөхцлүүд гэсэн хэсэгт байрлуулсан.

Хэрвээ гэрээнд заасан ухгцаа дуусах дөхөхөд Аватрейд нь сануулга өгөх ба хугацаа нь дуусвал CDF эргэлтийн хугацааг арилжааны гэрээнд шинээр тусгадаг.

Иймээс гэрээний хугацаа дуусч байгаа үйлчлүүлэгч нар үүнийг анхаарч шинэ хугацааны өдөр товлогдож эргэлт эхлэхээс өмнө хуучин байршлаа хаах шаардлагатай.

Хуучин ба шинэ гэрээний хугацаа өөрчлөгдөнтэй холбоотойгоор үйлчлүүлэгч алдагдалд орохоос сэргийлж Аватрейд тус үйлчилгээг үзүүлдэг. Арилжааны зах зээлд алдагдалд орохгүйн тулд хуучин гэрээг шинэ гэрээ болгон өөрчлөх хугацаа давхцвал тохиромжтой.

Иймээс Аватрейд нь хугацааны гэрээ өөрчлөгдөх үед хугацаа алдаагүй тул зарах, худалдан авах арилжааны зээл, үлдэгдлийг тооцоолон гаргахад алдагдал үүсэхгүй. Гэрээ хоорондын үнийн ялгаа, түүний тооцоог бодохдоо үйлчлүүлэгчийн зээлсэн болон орлогын дансан дахь үлдэгдлийг харж, тархалт ба хүүний хэмжээ, зэргийг тооцоолон гаргана.

Анхаар: энд үйлчлүүлэгчийн ирээдүйд хийх шинэ гэрээний тухай зүйл заалт, өөрчлөлт, үнийн санал, арилжааны эргэлт зэрэг ороогүй болно.

АВА арилжааны эргэлтийн тооцоог дараах байдлаар тооцно:

(нийт дүн x (шинэ гэрээний үнэ – хуучин гэрээний үнэ)) + (тархалтын үнэ*) + (хүүний хэмжээ)

*Зах зээлийн тархалтанд суурилж тархалтын үнийг тухайн үеийн эргэлтийн хэмжээгээр тооцно.

Эрхий хурууны / өөрчлөлт/ дүрэм:

Шинэ үнэ < хуучин үнэ = урт хугацааны зээл / богино хугацааны арилжааны үлдэгдэл

Шинэ үнэ > хуучин үнэ = урт хугацааны арилжааны үлдэгдэл / богино хугацааны зээл

жишээ

АНУ-н 5 жилийн хугацаанд рилжсан 10 бондын зах зээлийн үнэ $124.68 ба гэрээ өөрчлөлтийн зөрүү +18 буюу ($0.18)бол тооцоо нь

Урт хугацаа: (10 x -0.18) + (-0.05 x 10) + ((1 x 124.68 x -0.005 x 1)/360)) = -1.80 + (-0.50) + (-0.02) = -$2.32

богино хугацаа: (10 x +0.18) + (-0.05 x 10) + ((1 x 124.68 x -0.005 x 1)/360)) = 1.80 + (-0.50) + (-0.02) = +$1.28 байна.

Avatrade нь Rollover (гэрээний өөрчлөлт) ийг мэдээлэлийг тохируулагч биш бөгөөд урдчилан гэрээний өөрчлөлтийг тохируулах боломжгүй. хэрэвээ та гэрээний өөрчлөлтөөс хамаарч арилжаанд нөлөөлнө гэж үзэж байвал өөрчлөлт болохоос өмнө захилагааа хаах хэрэгтэй:. Өөрчлөлт болох огноог сайтдээрээс харна уу.

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ САН (4)
Валют Арилжааны Сангийн Тархалтын Тооцоо

Валют арилжааны сан ийн үйлчилгээний талаар “ зах зээлийн тархалт” мэдээллийн доор Бонд гэсэн зааварт байршдаг.

Тархалтын үнийн тооцоо: тархалт х арилжааны хэмжээ = валютын тархалтын төлбөр

Жишээ

SPDR санхүүгийн арилжааны 10 салбарт тархалт 6 буюу (0.06) бол тооцоо нь

0.06 X 10 = $0.60*байна.

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Валют Арилжааны Сангийн Ашгийн Тооцоо

Валют арилжааны сан гийн ашгийн тооцооны бүх заавар нөхцөл болзлыг нэр дурдсан хэсэгт байршуулсан. Ашгийн тооцоог хувиар тооцно.

Percentage Margin Formula: Position Size x Current Price x Margin (%) = Margin Required*

Жишээ

SPDR санхүүгийн арилжааны 10 салбарт зах зээлийн үнэ $18.50 ба ашиг 5.00% бол тооцоо нь

байна 10 x 18.50 x 0.05 = $9.25*

Валют Арилжах Сангийн Зарах Ба Худалдан Авах Хүүний Хэмжээ

Өдрийн төгсгөлд жилийн 360 хоногт арилжаа хийсэн өдрийн тоогоор хүүний хэмжээг тооцох тухай валют арилжих сан гэсэн арилжааны нөхцлийн хэсэгт заасан байна. Худалдан авах хүү ба зарах хүүний хэмжээ тус бүр заасан нэрсийн доорх баганад байдаг. Эхний өдрийн оройн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

Хүүний хэмжээг :

Арилжааны хэмжээ x зах зээлийн одоогийн үнэ x хүүний хэмжээ x жилийн өдрийн хэмжээ = хоногт эргэлтэнд орсон өдрийн тоо орногэж тооцно энд жилийн 360

Жишээ

SPDR санхүүгийн арилжааны салбарт зах зээлийн үнэ $18.50 ба худалдан авах/ зарах хэмжээ -2.855% бол нэг өдрийн төлбөр :

(10 x 18.50 x -0.02855 x 1)/360 = -5.2818/360 = -0.01467 = -$0.01* болно.

Валют Арилжааны Сангийн Хамтын Ажиллагаа Ба Тооцоо

Валют арилжах сан үйлчилгээ ь хамтран ажиллахдаа хэдэн үе шаттай байдаг. Үүнд ноогдол ашиг, эрхийн асуудлууд, хувьцаа, сөрөг тал, нэгдэл, худалдан авалт, хяналтын хувьцааг залгих гэх мэт.

Ноогдол ашиг: Аватрейд нь хаяг данс эзэмшиж, арилжааны үйлчилгээ хэрэглэж байгаа үйлчлүүлэгч нартаа өдөр бүр арилжааны ноогдол ашиг авах боломжийг өгдөг. Ноогдол ашиг олгох өдрөөс 2 хоногийн өмнө тооцоолон гаргадаг бөгөөл ноогдол ашиг тооцох өдрөө Аватрейд мэдэгддэг.

Ноогдол ашгийн тооцоог дараах байдлаар зохицуулдаг:

Урт хугацаа Ноогдол ашгийн нийт хэмжээний 90%

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x 0.90

Богино хугацаа ноогдол ашгийн үлдэгдлийн 100%

(арилжааны хэмжээ x нийт ноогдол ашиг) x -1

Жич: ноогдол ашигтай холбоотой үйлчлүүлэгчид тохирсон:

Жишээ

1 APPLE арилжааны ноогдол ашиг нь $1.00 бол тооцоо нь:

Урт хугацаа: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90

богино хугацаа: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00

Дор дурдсан бусад БҮХ эрхийн асуудал, хувьцаа, нэгдэл, сөрөг тал, худалдан авалт, хяналтын хувьцаагзалгих гэх мэт үйл явц нь нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан гэнэт үүсдэг. Эдгээр нь зах зээлийн үнэт цаасны арилжааны үнэ гэсэн мэдээлэлд байдаг.

Анхаар: Энд хамтарсан үйл явцтай холбоотой үйлчлүүлэгчийн арилжааны үнэ байхгүй.

AVA OPTIONS (4)
Fx Тархалтын Тооцоо

Арилжааны нөхцлийн АВАСОНГОЛТ нь Bid – Ask тархалт, заавар, зааврын сонголтуудтай хамт бадаг. Стандарт тархалт нь энгийн зах зээлийн нөхцлийн хэсэгт байршдаг. Сонголтын тархалтууд нь нэг сарын мөнгөний тооцоон дээр суурилдаг.

тархалт х арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын төлбөрийн тархалт*

*хоёр дахь валют нь FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD гэх мэт) юм.

Жишээ

10,000 EUR/USD арилжааны тархалт of 2.1 буюу (0.00021), бол тооцоо нь :

0.00021 X 10,000 = $2.10 байна

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Худалдан Авах Эрхийн Тооцоо

Арилжааны нөхцөлд дурдсанчлан АВАСОНГОЛТ форекс валютуудын зарах ба худалдан авах арилжааны хэлбэрүүдийг арилжагч нарт олгодог.

Худалдан авах гүйдгээ хийхэд бэлэн мөнгөний үлдэгдэл ба гүйлгээг хэр зэрэг бэлэн мөнгө ашигласнаас шалтгаалж тооцдог.

Ашиглах боломжтой бэлэн мөнгө гэдэг нь дансанд байгаа үлдэгдэл юм. Зарах арилжаа хийсний дараа орлого болж дансанд нэмэгддэг.

Хэрвээ богино хугацаанд арилжаа хийх шаардлагатай бол дансан дахь боломжтой бэлэн мөнгөө арилжаанд оруулна.

Мөнгөний хэмжээ хүрэлцэхгүй бол арилжаа хийх боломжгүй байдаг.

Худалдан авах эрхийн тооцоо: арилжааны хэмжээ = хоёр дахь валютын үнэ*

* хоёр дахь валют нь CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, гэх мэт байна.

Жишээ

10,000 EUR/USD худалдан авалтанд 0.00560 ашгийн санал байвал тооцоо нь:

0.00560 X 10,000 = USD 56.00 байна.

Хэрвээ арилжаа хийх валют нь санал болгосон арилжааны валют биш бол тухайн бүс нутгийн валюттай дүйцүүлэн гүйлгээ хийнэ.

Avatrade нь авах зарах үнийг тодорхойлдоггүй бөгөөд зөвхөн дамжуудах үүрэгтэй. AvaTrade нь ямар нэгэн худалдааны шимтгэл шимтгэл авдаггүй.

Авасонголт Ашгийн Тооцоо

Спан гэж хүмүүс мэддэг стандарт хөрөнгө оруулалтын багцын систем дэх эрсдлийг тооцох тооцооны дагуу АваСонголтыг хэрэглэнэ.

Үйлчлүүлэгч нартаа тус үйлчилгээг тодорхой болгохын тулд16 төрлийн валютын мэдээллийг Стандарт хөрөнгө оруулалтын багцын судалгаан дээр тулгуурлан тооцоог гаргалаа.

Үндсэн үнэ хэлбэлзэл Эрсдлийн %
1 Багасах хязгаар% Дээш 100%
2 Багасах хязгаар% Доош 100%
3 Багасах2/3 хязгаар% Дээш 100%
4 Багасах2/3 хязгаар% Доош 100%
5 Багасах 1/3 хязгаар% Дээш 100%
6 Багасах 1/3 хязгаар% Доош 100%
7 Багасах 1/3 хязгаар% Дээш 100%
8 төлбөргүй Дээш 100%
9 Төлбөргүй Доош 100%
10 Дээш 1/3 хязгаар% Дээш 100%
11 Дээш 2/3 хязгаар % Дээш 100%
12 Дээш 2/3 Margin% Down 100%
13 Дээшлэх хязгаар% Дээш 100%
14 Дэшшлэх хязгаар% Доош 100%
15 Дээшлэх2*хязгаар% Төлбөргүй 35%
16 Доошлох 2*хязгаар% Төлбөргүй 35%

1-14 дүгээр төрөлд 7 түвшний өндөр ба бага хөрөнгө оруулалтын чанарыг тодорхойллоо. Валютын ашиг 1% , түвшин -1%, – 67%, -33%, өөрчлөгдөөгүй, +33%, +67% ба +1%.

15 ба 16 төрлүүд нь ашгийг 2 дахин үржүүлсэн (2%) бөгөөд эрсдлийн түвшинд 35% ногдоно.

Эдгээр түвшнүүд нь ирээдүйд үүсэх мөнгөний эрсдлийг тооцоолон гаргасан хүснэгт юм.

СПАН хүрээнд хязгаарын % хөрөнгө оруулалтын багцад ижил байх боловч түвшин бүрт хэлбэлзэлтэй байна. Хамгийн их алдагдлыг зааж байгаа түвшин бол 15 ба16 юм. Валютын ашгийн нийт хэмжээний тооцоо байна.

Түвшин бүрийн ашгийг хувиар илэрхийлсэн бөгөөд арилжааны зах зээлийн хамгийн их анхаардаг хэсэг юм. Дараах тооцооны дагуу нийт хэмжээний хэлбэлзлийн өсөх, буурах түвшинг заасан байна.

Хэмжээ = хэлбэлзлийн хамгийн их хэмжээ (хамгийн бага хэмжээ)

Таамагласан хэмжээ = одоогийн зах зээлийн хэлбэлзлийн хэмжээ

Хамгийн бага хэмжээ = 10%

Хэлбэлзлийн хүчин зүйлийн хүснэгт:

Дуусах өдрүүд G10 EM
7 31% 41%
14 22% 29%
30 15% 20%
90 9% 12%

Жишээ нь 2 дахь долоо хоногт G10 хэлбэлзэл +/- 22% тай бол хамгийн бага өөрчлөлт нь 2,2 байна. 6 сарын хугацаанд хэмжээ нь +/- 9% болж хамгийн бага өөрчлөлт 0,9% байна.

1-р долоо хоногоос эхлэн хэлбэлзлийн хэмжээг жилийн хугацаанд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тооцоолон гаргадаг.

Хэлбэлзлийн хүчин зүйл = SQRT( 30/ADTE ) * нөхцөл ADTE = дуусах өдөр, хамгийн бага 7 and хамгийн их 90. нөхцөл = 15% нь валют G10 бол валютын зах зээлд 20% болно.

Fx Худаладан Авах/ Зарах Хүүний Тооцоо

Өдрийн төгсгөлд жилийн 360 хоногт арилжаа хийсэн өдрийн тоогоор хүүний хэмжээг тооцох тухай АВАСОНГОЛТ гэсэн арилжааны нөхцлийн хэсэгт заасан байна. Худалдан авах хүү ба зарах хүүний хэмжээ тус бүр заасан нэрсийн доорх баганад байдаг. Эхний өдрийн оройн 22:00 цагаас дараа өдрийн оройн 21:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.

Шөнийн хүүний хэмжээг энд тооцоолж гаргаагүй байна.Та шөнийн хугацааны хүүний хэмжээг дараах томъёогоор тооцоолон бодохдоо тухайн үеийн хүүний хэмжээг харах шаардлагатай.

Хүүний хэмжээг :

Арилжааны нийт хэмжээ x хүүний хэмжээ x жилийн өдрийн хэмжээ = Төлбөр Хүү / Төлбөртэй * 360 хоног

Хүүний төлбөрийг нэр заасан FX (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD гэх мэт) валютаар хийнэ.

Жишээ

10,000 EUR/USD арилжаанд худалдан авах (эсвэл зарах) хэмжээ -1.00% ба 1 өдрийн хүүний тооцоо

(10,000 x -0.0100 x 1)/360 = -100/360 = -0.2778 = -€0.28* байна.

INACTIVITY AND ADMINISTRATION FEES (2)
Арилжаа Хийгдээгүй Ба Захиргааны Төлбөр

Үйлчлүүлэгчийн эрхийн дагуу үйлчлүүлэгчийн арилжааны данс арилжаанд орлцоогүй, идэвхигүй байсан хугацааны төлбөрийг хуулийн хүрээнд шииднэ. 3 сар ашиглахгүй бол идэвхигүй байсны алданги гэж дансны үлдэгдлээс тодорхой хэмжээны төлбөр авна. Тус төлбөрийг доор дурдсан байдлаар тооцно.

Идэвхигүй дансны төлбөр

 • USD данс: $25
 • EUR данс: €25
 • GBP данс: £25

Хугацаанаас шалтгаалж төлбөрийг тооцно

Захиргааны Төлбөр

Үйлчлүүлэгчийн эрхийн дагуу үйлчлүүлэгчийн арилжааны данс ашигласны жилийн төлбөрийг хуулийн дагуу шииднэ. 12 сар ашиглахгүй бол идэвхигүй байсны алданги ба захиргааны төлбөрийг дансны үлдэгдлээс тодорхой хэмжээны төлбөр авна. Тус төлбөрийг доор дурдсан байдлаар тооцно.

Захиргааны төлбөр

 • USD данс: $100
 • EUR данс: €100
 • GBP данс: £100

Хугацаанаас шалтгаалж төлбөрийг тооцно

ХУДАЛДААНЫ НӨХЦӨЛ БОЛЗЛУУД:
Спрэдүүд:

 • Бүх спрэдүүд зэх зээлээс дээгүүр.
 • FX Стандарт Спрэдүүд нь Зах Зээлийн Хэвийн Нөхцөлийн үед юм.
 • Алт, Мөнгөн спрэдүүд нь ойролцоогоор 22:00 -02:00 GMT цагуудын хооронд заасан хэмжээнээс арай илүү байх магадлалтай.
 • Газрын болон Брент Тосны спрэдүүд нь ойролцоогоор 22:00 -05:00 GMT цагуудын хооронд заасан хэмжээнээс арай илүү байх магадлалтай.
 • Газрын Тос болон Байгалийн Хийн спрэд нь Долоо Хоног бүр хийгддэг тооллогын үеэр их байх магадлалтай.
 • 1пп FX Хослол = 0.0001, 1пп JPY FX Хослол = 0.01.
 • FX Уян Хатан: Ердийн Спрэдүүд нь зөвхөн таамаг төдий. Зах зээлийн эрс өөрчлөлтийн үед ихсэх магадлалтай
 • FX Уян Хатан: Ердийн Спрэдүүд нь өмнөх улиралын арилжааны цагийн (07.00-18.00 GMT) үеэрх холбогдох спрэдүүдийн дундаж хэмжээнээс үүд.
 • FX Cонголт Спрэдүүд нь зах зээлийн ердийн нөхцөлд 1-сар at the money сонголтуудын ердийн bid-offer спрэд юм.
 • FX Cонголтуудын арилжааг хугацаа дуусахаас 24 цагийн өмнө хүртэл хийж болно.
 • FX Cонголтууд нь платформ заасан хугацаанд хүчингүй болно. Жишээлбэл өглөөний 10:00 Нью Иоркийн цагаар.

Хоногийн хүүгийн үнэ ханш:

 • Бүх Хоногийн Хүүгийн Үнэ Ханш нь таамаглалд суурилсан бөгөөд өөрчлөгдөж болно.
 • МТ4 FX, Алт, Мөнгөний Позицууд: Бямба, Ням гаригийн Хоногийн Хүү өмнөх Лхагва гарагт бодогдоно.
 • МТ4 non-FX (Алт, Мөнгө ороогүй) Позицууд: Бямба, Ням гаригийн Хоногийн Хүү өмнөх Баасан гаригт бодогдоно.

Хөшүүрэг ба Маржин:

 • “*” бүхий хөшүүргийн дүнг бүхэлчлэсэн болно.
 • Маржин –д тавих шаардлага нь позицийн хэмжээнээс хамааран өсөж болно.

Арилжааны Цаг:

 • Арилжааны платформ нь заасан цагаас өмнө буюу хойно нээж, хааж болно. Энэ нь тухайн гэрээг арилжаалах хувь хүний арилжаанаас хамаарна.
 • Арилжааны Цаг нь Өвлийн болон Зуны цагт шилжихэд дагаж өөрчлөгдөнө.

Хамгийн цаад хэмжээнд хийх арилжаа, ордер:

 • МетаТрэйдэр дансууд нь тухай цагт хамгийн ихдээ нийт 500 нээлттэй арилжаа болон хүлээгдэж буй ордеруудтай (нийлээд)байж болно.
 • МетаТрэйдэр-ийн Хамгийн Бага Номинал Арилжааны хэмжээ = 0.01 байна.

Крипто валют:

 • ETHEREUM, DASH, RIPPLE, ETCUSD, BTCUSD, BTCEUR, BTCJPY, LITECOIN Mini, XMRUSD, NEOUSD – МетаАрилжаандОролцогч дансны хувьд Арилжааг 24/7 хийж болно. АваТрэйдАкт дансны хувьд Арилжааг 24/5 хийж болно.
 • Crypto Currency арилжааг Лалын шашинтны бүртгэлтэй дансаар ашиглах боломжгүй.
 • Crypto валют дээрх Ахиуц ашгийн дуудлага нь Бямба, Ням гаригт зах зээлийн арилжааны ханшид тулгуурлаж хийгдэнэ. Уг эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд, үйлчлүүлэгч нар өөрсдийн өгсөн захиалгаа Баасан гаригт багтааж хаах хэрэгтэй.
 • Крипто Валютын нээлттэй арилжааны дээд хуримтлагдсан хэмжээ нь нийт Крипто Валютын поцизын 500 000 доллар нэрлэсэн өртөгтэй тэнцэнэ.
  • 100 BTCUSD (10 ЛОТС)
  • 100 BCHUSD (10 ЛОТС)
  • 1,000 ЕТЕРЕҮМ (10 ЛОТС)
  • 1,000 ДАШ (10 ЛОТС)
  • 1,000,000 РИППЛЕ (10 ЛОТС)
  • 5,000 ЛАЙТКОЙН Мини (50 ЛОТС)***

***ЛАЙТКОЙН Мини нь дээд тал нь 5,000 нээлттэй арилжааны хэмжээтэй (50 ЛОТС).

АvaTrade нь дээр заасан босго хязгаараас давсан аливаа илүүдэл арилжаа эсхүл худалдах, худалдан авах чиглэлтэй позицуудыг цуцлах эрхтэй бөгөөд бүх цуцлагдсан арилжаанууд өөрсдийн нээлтийн ханшаар хаагдана.

АvaTrade нь өөрийн босго хязгаарыг өөрчлөх эрхтэй бөгөөд үүнд нөлөөлөгдөх үйлчлүүлэгчдэдээ энэ талаар урьдчилан мэдэгдэх ба тэдний худалдах, худалдан авах чиглэлтэй позицуудыг багасгаж болно.

Та энэхүү вэбсайт, платформыг хэрэглэж байгаа бол энэхүү Арилжааны Нөхцлүүд болон энэ талаархи өөр бусад хуулийн мэдэгдлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Ава нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр энэхүү Арилжааны Нөхцлүүдэд өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Та өөрчлөлт хийсэнээс хойш уг вэбсайтыг үргэлжлүүлэн хэрэглэж байвал Арилжааны Нөхцлүүдэд хийсэн өөрчлөлтийг мөн хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг юм.