Мөнгө арилжаалахад банкнаас гаргаж буй мэдээлэл маш чухал билээ: эдгээр мэдээллүүд нь зах зээлийг чиглүүлж байдаг – төв, хөрөнгө оруулалтын эсвэл жижиглэнгийн гэх мэт.