Хөдөлгөөнт Дундаж Нийлэмжийн Хазайлт индикатор нь нэрнээсээ илүү ойлгож эзэмшихэд хялбар байдаг.