Азид нээгдсэн зах зээл, Европд үргэлжилж, дахин шинэ өдөр эхлэхээс өмнө АНУ-д дуусдаг. Энэ хооронд бид давхцал ба 2дагч эргэлттэй тулгардаг. Арилжаа хийх цагаа сонгох нь хэзээ унтах ба хооллохоо сонгохтой адил чухал юм.