Бонд бол засгийн газар ба томоохон корпорацуудын гаргасан өрийн нэгж бөгөөд тэдгээр нь төрөл бүрийн бирж дээр арилжаалагдах боломжтой.

Бондууд нь үргэлж хөрөнгө оруулагчдын хувьд аюулгүй тоглоомын зэвсэг гэж тооцогддог ба, тэдний хөрөнгийн аюулгүй байдал болон ашгийн аль альнийх нь баталгаа болж ашиглагддаг.

Бондод хөрөнгө оруулах нь бага эрсдэл, харамжийг дагуулдаг гэж үзэгддэг ч, хүүгийн хувьд бол эсрэгээрээ зөрүүтэй нөхцөлийн гэрээний (CFD) нөхцөлөөр арилжаалах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад ашигтай боломжуудыг нээж өгдөг.

Бондыг ойлгох нь

Бондоор арилжаалахаас өмнө бондын тухай ойлголт авах нь чухал юм. Бонд арилжаалах үед мэдэх ёстой гол нэр томьёонууд бол:

 • Үнэт цаас гаргагч: Бонд гаргадаг аж ахуйн нэгж (засгийн газар эсвэл корпорац)
 • Бонд эзэмшигч: Бонд худалдан авдаг хөрөнгө оруулагч
 • Купон: Бонд эзэмшигчид төлсөн хүү
 • Дуусгавар хугацаа: Бондын бүрэн төлөгдөх өдөр
 • Нэрлэсэн үнэ: Хүү төлсөн дүн (Үндсэн/Нэрлэсэн үнэ))
 • Үнэ: Бондын давамгайлсан үнэ (ихэвчлэн нэрлэсэн үнийн хувиар илэрхийлэгддэг)
 • Премиум: Бонд нэрлэсэн үнэнээс илүү үнээр арилжаалагддаг
 • Хөнгөлөлт: Бонд нэрлэсэн үнэнээс бага үнээр арилжаалагдахыг хэлнэ
 • Өгөөжийн хувь: Купон бондын үнээр хуваагдахыг хэлнэ (бондын давамгайлсан ашгийн хувь)
 • Хүлээгдэж буй өгөөж (YTM): Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших нөхцөлийн бондын нийт хувийн буцаан олголт
 • Худалдан авах нь: Хөрөнгө оруулагч бонд авахын тулд төлөх хэмжээ
 • Зарах нь: Хөрөнгө оруулагч нь бонд худалдах хэмжээ
 • Тархалт: Худалдаж авах (Bid) болон зарах (Ask) ханшийн зөрүү юм

Та бондын зах зээл дээр шууд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол, та бондын брокероор бүрэн үнийг буулгаж, хүүгийн буцан олголтыг хүлээнэ (ихэвчлэн хагас жилээр байдаг).

Бондын үнэ ба өгөөж нь өснө гэж найдаж, та урт хугацаанд арилжаалах болно. Иймд ерөнхийдөө бага эрсдэл, бага урамшуулал болон урт хугацааны арилжааг илтгэж байгаа юм.

Энэ нь бондын арилжаанаас маш өөр юм.

CDF зах зээл дээр, та богино болон дунд аль аль хугацаанд нь үнийн өөрчлөлтийг эргэцүүлэх замаар бондыг арилжаалах болно.

Бондын үнэ нь бага зэрэг өөрчлөгддөг ч, харин CFD зах зээл дээрх хөшүүрэг нь ашиг, алдагдлыг нэгэн зэрэг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

Бондын үнийн хөдөлгөөн харьцангуй урьдчилан таамаглах боломжтой шинж чанар нь CFD арилжаачидад тэдний хүсэж буй бонд болон үнэт цаасыг ажиглах үед зах зээлийн боломжуудад мэдрэмтгий байдаг гэсэн үг.

Бондыг үнийн хэлбэлзлийг тайлбарвал

Бондыг ашигтай арилжаалахын тулд, та бондын үнэ яагаад хэлбэлзэлдэг талаар ойлгох ёстой. Та бонд худалдан авч байгаа үед, та зайлшгүй засгийн газар эсвэл корпорацад зээл олгож байна гэсэн үг.

Зээл нь тогтмол хүү төлдөг бол, харин өгөөжийн хувь бол бондын үнээс хамааран хэлбэлздэг. Бондын үнэ нэрлэсэн, шимтгэл эсвэл хөнгөлөлт хэлбэрүүдээр тус тус байж болно.

Премиум бонд нь үнэт цаас гаргагчийг татаж байдаг ч, хөрөнгө оруулагч үүнд ордоггүй хэдий ч, эсрэгээрээ үнэт цаас гаргагчгүйгээр хөнгөлөлттэй бонд нь хөрөнгө оруулагчийн сонирхлыг татаж байдаг.

Өөрөөр хэлбэл, хөнгөлөлттэй бонд илүү эрэлттэй байдаг бол, премиум бонд илүү хангамжийг хангадаг.

Түүнчлэн эрэлт, нийлүүлэлтийн хүчнээс гадна бондын үнэнд бонд гаргагчийн зээлийн чанар болон дуусгавар хугацаа хүртэлх нөхцөлүүд нөлөөлөх боломжтой.

Бонд гаргагчийн зээлийн чанар нь маш чухал юм; иймээс л хөрөнгө оруулагчид ихэвчлэн Япон, АНУ, Европын Холбоо зэрэг ашиг төвлөрөн газар нутагуудийн засгийн газраас гаргасан бондуудыг илүүд үздэг.

Ихэвчлэн, өндөр зээлийн чанартай гаргагч нь эхэндээ харьцангуй бага купон санал болгож чадах ч, харин бондын үнэ үргэлжлэх хугацаандаа премиум байх магадлалтай.

Үүний эсрэг, бага зээлийн чанартай үнэт цаас гаргагч бол дуусгавар болох үеийн эрсдэлийг нөхөн төлөхийн тулд эхэндээ өндөр купон санал болгох болно.

Бондын дуусгавар болох хугацаа эсвэл үргэлжлэх хугацаа нь бондын үнэнд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. Дуусгавар болох үед, үнэт цаас гаргагч үндсэн төлбөрийг бонд эзэмшигчид бүрэн төлөх тооцоололтой байдаг.

Тиймээс, дуусгавар болох огноо ойртоход бондын үнэ нь нэрлэсэн үнэд дөхөх хандлагатай байдаг. Дуусгавар хугацаа хүртэлх нөхцөл нь мөн бондын хүүгийн түвшин хэрхэн хариу үйлдэл өгөхийг тодорхойлдог.

Дуусгавар хугацаа нь ойртож байгаа бонд нь төв банкны хүүгийн түвшний өөрчлөлтөөс нөлөө бага магадлалтайгаар авдаг. Гэвч дуусгаварын огноо нь урт хугацаанд байх үед, бонд нь их хэмжээний хүүгийн эрсдэлд орох боломжтой.

Бонд нь хүүгийн өөрчлөлттэй урвуу харилцаатай байдаг. Энэ нь, өндөр хүү бага үнийг бий болгохын хэлнэ, яагаад гэвэл тэд давамгайлсан бондуудыг анхаарал бага татахуйц болгодог; харин бага хүү нь давамгайлсан бондуудыг сонирхол татахуйц болгож үнийн өсөлтийг өдөөн хатгадаг.

Бондыг арилжаалах стратегиуд

Бондыг арилжаалах хоёр өргөн арга бий: үндсэн болон техникийн гэж хуваадаг. Үндсэн стратеги нь урт дунд хугацаанд арилжаалахад хамгийн сайн бондуудыг шалгаруулж хангахад чиглэсэн байдаг. Тэдгээр нь үндсэндээ хөрөнгө оруулагчид худалдан авч идэвхгүй байдлаар барих стратегийг хэрэглэх боломжийг олгодог.

Үндсэн бондын арилжаачийн хамгийн том эрсдэл бол хөрвөх чадвар юм. Иймээс, үндсэн стратеги нь шаардлагатай үед бага эрэлттэй байдаг улмаас борлуулахад төвөгтэй бондуудыг залруулахад тусалдаг.

Таныг хамгийн сайн чанарын бондуудыг сонгох тань туслах гол хүчин зүйлсийн зарим нэгд нь зээлийн үнэлгээ ба бусад өргөн макро эдийн засгийн хүчин зүйлс ордог.

Нэр хүндтэй үнэлгээний байгууллагууд болох Moody’s болон S&P зэрэг нь ихэвчлэн зах зээл дээр байгаа янз бүрийн бондуудад оноо өгдөг.

Алдартай бондуудын нэг болох, жишээ нь Японы засгийн газрын бонд (JBG) нь ихэвчлэн A+/AAA оноотой байдаг ба үүгээрээ өндөр чанарыг илтгэж арилжаачдыг итгэл дүүрэн хөрөнгө оруулах боломжийг олгодог.

ДНБ, ажилгүйдлийн түвшин, худалдааны тэнцэл болон зах зээлийн сентимент гэх мэт макро эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг авч үзэх нь зүйтэй.

Тухайн улс буюу бүс нутагт тууштай эерэг тоон үзүүлэлтүүд нь хөрөнгө оруулагчдийн анхаарлыг илүү татсан үндсэн бондуудыг бий болгодог.

Эсрэгээрээ харин, техникийн стратегиуд нь бондын зах зээл дээр богино, дунд хугацааны үнийн өөрчлөлтөөс давуу талуудыг мэдрэхэд тусалдаг.

Нийтлэг стратеги нь хүүгээр арилжаалах юм. Бондууд нь (ялангуяа дуусгавар хугацаа хүртэлх урт хугацааны) хүүтэй урвуу харилцаатай байдаг тул үндсэн төв банк мөнгөний бодлогыг дамжуулж байх үед арилжаачид богино, дунд хугацааны арилжаа хийх бололцоотой.

Мөн түүнчлэн өгөөжийн муруйн арилжаа ч бас байдаг. Өгөөжийн муруй нь өөр өөр дуусгавар хугацааны бондын өгөөжийн хувь ба хүүгийн түвшин хоорондын харилцааны график дүрслэл юм.

Ердийн өгөөжийн муруй нь дээш чиглэсэн байдаг ба, богино хугацааны бондуудаас илүүтэй урт болон дуусгавар хугацааны бондуудын өгөөжийг хэлнэ. Энэ бол хамгийн төгс нөхцөл байдал бөгөөд хүчтэй эдийн засгийн дохио юм.

Гэсэн хэдий ч, тэгшрэж буй эсвэл урвуу өгөөжийн муруй нь сул эдийн засгийн дохио болдог, учир нь богино хугацааны бондууд урт хугацааны бондуудаас илүү өгөөжтэй юм.

Ийм хувилбар нь ихэнхдээ төв банк нь хүүгээ бага байлгах, эсвэл эдийн засгийг дэмжихийн тулд цаашид үүнийгээ бууруулах дохио өгдөг, энэ нь бондын үнэнд нөлөөлж, бондын арилжаачдад боломжийг нээж өгөх болно.

Ерөнхийдөө, бондын зах зээл нь өргөн бөгөөд төрөл бүрийн байдгаас гадна CFD зах зээл нь сэтгэл хөдөлгөм арга замуудыг болзошгүй ашигтай боломжуудад санал болгодог.

Арилжааны боломжуудыг харж байна уу? Яаг одоо дансаа нээгээрэй!

See a trading opportunity? Open an account now!