Дэлхий ертөнц глобалчлагдаж, технологи бидний ажил амьдралд нэвчих тусам ажил эрхлэлтийн талбарууд өөрчлөгдөж байна. Хүн бүр байршлаас үл хамааран хамгийн сайн компаниудад хамгийн сайн байр суурийг олж авахыг эрмэлздэг бөгөөд энэ нь ажлын байрны зах зээлд дэлхийн хэмжээний өрсөлдөөнийг бий болгодог. Энэ бүхнийг эхэнд тавихын тулд улс төр, нийгэм, байгаль орчны өөрчлөлт нь эдийн засгийг нэг нөхцөлөөс нөгөөд шилжүүлдэг. Хэдийгээр энэ бүхэн эмх замбараагүй байдал мэт сонсогдож байгаа ч энэ нь бидний дэлхийн эдийн засаг гэж нэрлэдэг шинэ үнэн юм. Бизнес эрхлэгчид дасан зохицохыг хичээдэг; амжилтанд хүрсэн хүмүүс ажиллах хүчээ томруулж, түүнийг нүүлгэн шилжүүлж чадахгүй байгаа хүмүүс. Үүний үр дүнд эдийн засгийн өсөлтийг үнэлэхдээ ажилгүйдлийн түвшний огцом хэлбэлзэл нь шинэ боломжийн эх үүсвэр болсон.

Ажилгүйдлийн түвшин гэж юу вэ?

Ажилгүйдлийн түвшин нь тухайн улсын нийт ажиллах хүчинд ажилгүйчүүдийн эзлэх хувь юм. Нийт ажиллах хүч нь цалингийн буюу гэрээт ажилтан, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй гэсэн гурван ангиллаас бүрдэнэ. Хөдөлмөр эрхлээгүй ч ажиллах эрхгүй хүмүүс (жишээ нь, хүүхэд, ахмадууд) ажиллах хүчний тооноос хасагдана. Тиймээс үндэсний ажилгүйдлийн түвшин нь ажилгүй иргэдийн тоог нийт ажиллах боломжтой хүмүүсийн тоонд эзлэх хувийг харуулдаг.

Ажилгүйдлийн түвшний тайлан нь ажилгүйдлийн чиг хандлагыг тодорхойлох эдийн засгийн гол үзүүлэлт юм. Эдийн засгийн хоцрогдолтой үзүүлэлт учраас хөдөлмөрийн зах зээлийн өнгөрсөн үеийн гүйцэтгэлийг хянаж, ажил олсон хүмүүсийг хасаж, саяхан ажил хайж эхэлсэн хүмүүсийг нэмж ажилгүй иргэдийн тоог хэмждэг. Төвлөрсөн болон өмнөх үеийн ханшийг харьцуулж үзэхэд их, бага хүмүүс төрөөс дэмжлэг хүсэж байгаа эсэхийг хэмжиж, ажилгүйдэл өсөж байгаа эсвэл буурч байгаа эсэхийг тодорхойлж болно.

Ажилгүйдлийн чиг хандлага нь бизнес эрхлэгчдийн үндэсний эдийн засагт итгэх итгэлтэй хүчтэй хамааралтай байдаг. Өргөжин тэлж буй эдийн засагт бизнесийн өндөр идэвх нь компаниудын итгэлийг нэмэгдүүлж, олон хүнийг ажиллуулах замаар үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд түлхэц болно. Нөгөө талаар эдийн засаг зогсонги, тогтворгүй байвал одоогийн үйл ажиллагааны түвшингээ хадгалж, бизнестээ шинэ хөрөнгө оруулалт хийхээс татгалзахыг зорино. Ханшийн уналт, цар тахал гэх мэт хямралын үед гол зорилго нь компанийн оршин тогтнох байдлыг хангах, ажлын байрны бууралт нэмэгдэх болно.

Ажилгүйдлийн түвшинг хэрхэн тооцох вэ?

Ажилгүй иргэд болон нийт ажиллах хүчний тодорхойлолт, оруулах шалгуур нь тухайн улсаас хамаарч өөр өөр байж болно. Тиймээс улс орон бүрийн ажилгүйдлийн түвшний тайлан бусдаас арай өөр байдаг. Зарим оронд ажилгүйчүүд нь зөвхөн ажилгүйдлийн тэтгэмж идэвхтэй авч байгаа хүмүүсийг хамруулдаг бол заримд нь орлогоо идэвхтэй тайлагнадаггүй ажиллах хүчний хэнийг ч хамааруулдаг. Үүний нэгэн адил нийт ажиллах хүчний тодорхойлолт нь цагийн ажилчид, түр ажилчид эсвэл хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүст тооцогдохгүй байж болно.

Жишээлбэл, АНУ-д ажилгүйдлийн 6 өөр тайлан байдаг бөгөөд хамгийн бага хүртээмжтэй U-1-ээс хамгийн хүртээмжтэй U-6 хүртэл байдаг. Тайлан, тус бүр нь дээр дурдсан нэг буюу хэд хэдэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан эсвэл оруулаагүй болно. Ажилгүйдлийн түвшингийн тооцоог улирлын байдлаар амралтын улиралд давтан uptrends, тэдгээрийг дагаж downtrends-ийг тооцохоор тохируулна. АНУ-ын албан ёсны ажилгүйдлийн түвшин болох U-3 нь ажилгүйчүүдийн бүлгийг сүүлийн дөрвөн долоо хоногт ажил идэвхтэй хайж байсан хүмүүс гэж тодорхойлдог бөгөөд нийт ажиллах хүчинд бүтэн цагаар, хагас цагаар, түр хугацаагаар ажиллагсад багтдаг. Томьёо нь дараах байдлаар харагдана:

U-3 = [(Ажилгүйчүүд) / (Нийт ажиллах хүч)] x 100 U3-д ажил хайх 5 дахь долоо хоногтоо орж байгаа хүмүүсийг хассан болохыг анхаарна уу. Энэ бүлэг нь амжилтгүй хайлтаас болж ажил хайхаас сэтгэлээр унасан гэж үздэг. Сэтгэлээр унах шалтгаан нь нас, уралдааны хэвийх байдлаас эхлээд дутуу эсвэл хэт мэргэшсэн байх хүртэл янз бүр байж болно. Энэ бүлгийг U-4 хэмжилтийн ажилгүй бүлэг болон нийт ажиллах хүчний нэг хэсэг гэж тооцно.

U-4 = [(Ажилгүйчүүд + Амжилтгүй ажил хайгч) / (Нийт ажиллах хүч + Амжилтгүй ажил хайгч)] x 100 Улс орон бүрийн хоорондох болон доторх аргуудын хэлбэлзэл нь ажилгүйдлийн түвшний тайлангийн найдвартай байдалд олон шүүмжлэл дагуулсан ч тэд ихэнхдээ ижил мэдээллийг хүргэдэг. Дэлхийн стандартыг бий болгохын тулд ЭЗХАХБ нь U-3-ийг үндэс болгон авч буй ажилгүйдлийн түвшний хэд хэдэн төрлийн тайланг танилцуулав:

 • Ажилгүйдлийн Түвшин:
  АНУ-ын стандартчилсан томьёо, сүүлийн дөрвөн долоо хоногийн идэвхтэй ажил хайгчдыг ажилгүйгэж үздэг. Уялдуулсан ажилгүйдлийн түвшин (HUR):
  Цагийн хязгаарлалтгүйгээр идэвхтэй ажил хайгчдыг ажилгүйгэж үздэг.
 • Ажилгүйдлийн түвшинг боловсролын түвшингээр:
  25-64 насныханд анхаарлаа төвлөрүүлж, боловсролын түвшинг (дээд дунд, дээд дунд бус, дээд, дээд) дагуу ангилдаг.
 • Урт хугацааны ажилгүйдлийн түвшин:
  Бүх ажилгүй хүн амын дотор 12 сараас дээш хугацаагаар ажилгүй байгаа хүмүүсийн хувийг тооцоолно.
 • Залуучуудын Ажилгүйдлийн Түвшин:
  15-24 насны идэвхтэй ажил хайгчдад төвлөрдөг.

Эдийн засгийн үзүүлэлт болох ажилгүйдлийн түвшин

Хөдөлмөрийн зах зээлийн гүйцэтгэл нь бизнесийн итгэл үнэмшил, эдийн засгийн нөхцөл байдлын харилцан үйлчлэлд суурилдаг тул ажилгүйдлийн түвшинг Засгийн газар, төв банк нягт дагаж мөрддөг. Энэ нь эдийн засгийн нөхцөл байдлын өөрчлөлт нь бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг ойлгох, эдийн засгийн бодлогыг зохих ёсоор тохируулахад тусалдаг.

 • Өндөр ажилгүйдлийн түвшин
  Хүн амын нэлээд хэсэг нь тогтвортой орлогогүй амьдарч байна гэсэн үг. Ажилгүйчүүдийн хэрэглээний хандлага нь байгалийн үндсэн хэрэгцээг хангахаар хязгаарлагддаг бөгөөд томоохон эдийн засагт байхгүй байх нь ерөнхий эрэлтийг бууруулдаг. Нийлүүлэлтийн илүүдэлтэй үед орон нутгийн бүтээгдэхүүний үнийг бууруулж, үндэсний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)- ийг бууруулна. Ажилгүйдлийн түвшин хэт удаан өндөр хэвээр байвал эдийн засгийн удаашралын хаалтыг эхлүүлж болно. Үндэсний худалдан авах чадвар сулрахын хэрээр бизнес эрхлэгчид унаж буй орлогоо тэнцвэржүүлэхийн тулд илүү олон ажилчдыг цомхотгож, үлдэх хэрэгтэй болно. Эргээд олон хүн ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт гаргаж, иргэдийг дэмжих зорилгоор улсын төсөвт их хэмжээний ачаалал үүсгэнэ.
 • Бага ажилгүйдлийн түвшин ,
  Нөгөө талаар олон иргэд санхүүгийн аюулгүй байдалд сэтгэл хангалуун байна гэсэн үг юм. Тэд үндсэн хэрэгцээнээсээ гадна хэрэглээний эдийн засагт оролцож, эрэлтийг бий болгож чаддаг. Үүний үр дүнд эрэлт нэмэгдэж байгаа нь дотоодын эдийн засгийн үйл ажиллагаанд эрч хүч нэмж, орон нутгийн бүтээгдэхүүний гадаад үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, ДНБ-ийг нэмэгдүүлж байна. Ажилгүйдлийн доод түвшинг тогтвортой байлгах нь бас ашиггүй гэж үздэг. Худалдан авах чадвар өсөх нь яваандаа эрэлт рүү чиглэсэн нийлүүлэлт/эрэлтийн харьцааг ихээхэн skews болон инфляцыг шалтгаан. Орон нутгийн үнэ өсөхийн хэрээр ажилчид амьжиргааны түвшингээ хадгалахын тулд цалингийн тохируулга хийхийг хүснэ. Бизнес эрхлэгчид ашиг багатай болж, өсөн нэмэгдэх нөөц хомсдох нь эдийн засгийг зогсонги байдалд оруулна.
 • Оновчтой ажилгүйдлийн түвшин
  Эрүүл эдийн засгийн тэлэлтийн хооронд байна 3.5% болон 4.5%. Хэрэв ажилгүйдлийн түвшин тус улсын зорилтот түвшнээс хамаагүй өндөр байвал Төв банк бизнес эрхлэгчдэд зориулсан банкны зээлийг хямдруулах зорилгоор зээлийн хүүг бууруулж, олон хүнийг ажилд авахад нь дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Үүний нэгэн адил, ажилгүйдлийн түвшин мэдэгдэхүйц бага байгаатай холбоотой инфляцыг Төв банкны хүүгийн өсөлтөөр дамжуулан бууруулах боломжтой. Зах зээлийн эрэлтийг гэрээ байгуулж, орон нутгийн үнэ буурч, улмаар өндөр цалин авах эрэлтийг бууруулна.

Ажилгүйдлийн түвшний тайлантай хэрхэн арилжаа хийх вэ?

Эдийн засгийн өсөлт, ирээдүйн эдийн засгийн бодлогын шийдвэрийн чухал үзүүлэлт болох өдрийн арилжааны стратеги нь ажилгүйдлийн түвшний тайланг зах зээлийн хөдөлгөөн гэж үздэг. Ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдэж байгаа нь төв банк суларч буй эдийн засгийг дэмжихийн тулд зээлийн хүүг бууруулах талаар авч үзэхэд хүргэж болзошгүй юм. Нөгөө талаар, ажилгүйдэл буурч байгаа бол төв банк инфляцыг хянах, валютын үнэ цэнийг нэмэхийн тулд зээлийн хүүг өсгөх боломжтой. Ажилгүйдлийн түвшний тайлан нь ихэвчлэн валютын зах зээл дээр өндөр хэлбэлзэлтэй байдаг. Зээлийн хүүг таамаглах хүлээлт нь олон өндөр эрсдэлтэй, өгөөж өндөртэй боломж бүхий тайлангийн дараах цагуудад бий болон задардаг. Тухайлбал, АНУ ажилгүйдлийн түвшний мэдээллээ сар бүрийн эхний баасан гарагт Nonfarm Payrolls (NFP)-тэй хамт нийтэлдэг. Зах зээл энэ мөчийг тэсэн ядан хүлээж, ам.доллар, Америкийн хөрөнгийг худалдахад бэлэн байдаг.

АНУ-д Коронавирусын түгжрэл олон хүнийг ажлын байраа алдахад хүргэсэн бөгөөд ажилгүйдлийн түвшин нэг сарын дотор 2% – иар өссөн гэж үзье. Одоо бид нөхөн сэргээх хугацаанд байгаа бөгөөд Америкийн эдийн засгийг сэргээн босгох гэж байгаа бөгөөд хүмүүст ажлаа буцааж өгөх болно. Бид эдийн засгийн хуанлийг шалгаж, өмнөх үр дүн нь 7.8% байсан бөгөөд шинжээчид энэ сарын үр дүнг 7.1% байх болно гэж таамаглаж байна. EUR/USD болон GBP/USD графикуудыг шалгавал, тэд хоёулаа унаж байгааг анзаарч болно. Тиймээс, хүлээлт нь зах зээлийн мэдрэмжийг сайжруулж, худалдаачдыг ам.доллар худалдаж авахыг уриалав. Тайланг нийтлэхэд бодит үр дүн 6.5% – ажилгүйдлийн түвшин хүчтэй буурч байна гэсэн үг юм. Зах зээл хурдан хариу үйлдэл үзүүлж, ам.доллар зах зээл дээр үнэ цэнээ олж авдаг.

Дэлхий даяар ажилгүйдлийн түвшний гол тайлангууд

Санхүүгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөөллөөс шалтгаалан ажилгүйдлийн түвшний үзүүлэлтийг дэлхий даяар сайтар хянадаг. Доор та ажилгүйдлийн гол түвшинг суллах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болно:

АНУ

ЕХ

 • Бүс Нутаг:Европ
 • Гарсах огноо: Сар бүр
 • Гаргадаг агентлаг: Евростат
 • Нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө:: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; ЕХ-ны гишүүдийн засгийн газрын бонд

Их Британи

  • Бүс Нутаг:Европ
  • Гарсах огноо: Сар бүр
  • Гаргадаг агентлаг: Үндэсний Статистик
  • Нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө:GBP, EUR; Их Британы хувьцаанууд; Их Британы алт

Канад

    • Бүс Нутаг:Хойд Америк
    • Гарсах огноо: Сар бүр
    • Гаргадаг агентлаг: Канадын Статистик
    • Нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө:CAD; Канадын хувьцаа; S & P/TSX; Канад зах зээлд бонд; түүхий газрын тос

Япон

      • Бүс Нутаг:Ази
      • Гарсах огноо: Сар бүр
      • Гаргадаг агентлаг:Японы Статистикийн Товчоо
      • Нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө: JPY; Японы хувьцаа; Nikkei 225; Японы Засгийн газрын бонд

Хятад

      • Бүс Нутаг:Ази
      • Гарсах огноо: Сар бүр
      • Гаргадаг агентлаг:Үндэсний Статистикийн Товчоо
      • Нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө:CNY, AUD, NZD; Хятадын хувьцаа; Хятад A50; Хятадын Засгийн газрын бонд

Австрали

      • Бүс Нутаг:Далайн Орнууд, Ази
      • Гарсах огноо: Сар бүр
      • Гаргадаг агентлаг:Австралийн Статистикийн Товчоо
      • Нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгө:AUD, NZD; Австрали, Шинэ Зеландын хувьцаа, бонд; ASX 200 индекс

Яагаад ажилгүйдлийн түвшний мэдээлэлтэй AvaTrade дээр арилжаална гэж?

Ажилгүйдлийн түвшин тайлангийн хувилбарууд нь ихэвчлэн зах зээл дээр их хэмжээний тогтворгүй дагалдаж, гадаад валютын арилжаачдын хувьд олон тооны арилжааны боломжийг бий болгож байна. Сар бүр хэвлэгдсэн ажилгүйдлийн тайлангийн тоог харгалзан AvaTrade-ийн санал болгож буй хэрэгсэл, хөрөнгийн давуу талыг ашиглах нь багцыг хурдан өсгөх боломжтой юм.

      • Дараагийн ажилгүйдлийн түвшин хэзээ үүсэх вэ?
       AvaTrade economic calendar нь ажилгүйдлийн бүх гол түвшинг жагсаадаг; одоо шалгаад дараагийн ажилгүйдлийн түвшингийн урьдчилсан таамаглал юу болохыг хараарай.
      • Би ажилгүйдлийн түвшинтэй юуг арилжаалах ёстой вэ?
       Хүүгийн түвшинг урьдчилан таамаглахын тулд тайлан нь тухайн улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтэд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг; та аль аль нь худалдан авах, AvaTrade валютын хос CFDs нь зарж болно.
      • Би яаж илүү ихийг мэдэж авах вэ?
       Худалдааны янз бүрийн стратегийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд манай цогц боловсролын хэсгийг шалгаж, Форекс арилжааны хэсэгт АНУ-ын долларын талаар уншина уу.
      • Эрсдэлийн талаар юу хэлэх вэ?
       AvaProtect эрсдэлийн удирдлагын хэрэгсэл нь таныг нээж байгаа тэр үед байр сууриа хедж хийх боломжийг олгох замаар эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг хялбаршуулах зорилготой юм.

Дэлхий даяар эдийн засгийн хүндрэлтэй үед ажилгүйдлийн түвшний тайлан хамгийн ашигтай байдаг. Ажилгүйдлийн түвшинд нөлөөлж буй хувьсагчдыг харгалзан нарийн дүн шинжилгээ хийх нь ажилгүйдэл өсч, буурч байгаа эсэхийг урьдчилан таамаглахад тусална. Өнөөдөр арилжааллаж эхлээрэй!

Ажилгүйдлийн түвшин үндсэн асуулт хариултууд

      • Арилжаачдад ажилгүйдлийн түвшин яагаад чухал вэ?

       Хэдийгээр ажилгүйдлийн түвшин хоцрогдсон үзүүлэлт боловч энэ нь зөвхөн аль хэдийн гарсан өөрчлөлтийг харуулж байгаа гэсэн үг боловч бүх төрлийн хөрөнгийн худалдаачдад нэлээд чухал хэвээр байна. Учир нь энэ нь ирээдүйн мөнгөний болон төсвийн бодлогын өөрчлөлттэй холбоотой санааг бидэнд өгч чадна. Төв банкууд зээлийн хүүгийн өөрчлөлт, мөнгөний бодлогын талаар шийдвэр гаргахдаа ажилгүйдлийн мэдээллийг их ашигладаг. Ажилгүйдлийн түвшний хувилбарууд нь ихэвчлэн зах зээлийн хэлбэлзлийг үүсгэдэг, ялангуяа өгөгдөл нь эдийн засгийн төлөв байдлын талаар аль хэдийн бодож байснаас ялгаатай байвал.

      • Ажилгүйдлийн түвшин хэт өндөр үед зах зээл дээр юу болдог вэ?

       Засгийн газар ажилгүйдлийн түвшин хэт өндөр авирчээ үед дургүй байдаг, эсвэл энэ нь гэнэт хүлээгдэж байснаас илүү нэмэгдэх үед. Ингэсэн тохиолдолд төв банк эдийн засгийг дэмжихийн тулд зээлийн хүүг бууруулж болно. Засгийн газар төсвийн бодлогыг ажил эрхлэлтийн өсөлтийг дэмжихийн тулд ашиглаж болох юм. Үүнд ажлын байр бий болгох дэд бүтцийн төслүүд, эсвэл ажилгүйдлийн түвшин буурах хүртэл өрхүүдэд туслахын тулд ажилгүйдлийн тэтгэмжийг нэмж болно. Ажилгүйдлийн түвшин хүлээгдэж байснаас өндөр байх үед энэ нь улс орны валютын сул дорой байдлыг үүсгэж, улмаар сөрөг үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.

      • Ажилгүйдлийн түвшин хэт бага байхад юу болдог вэ?

       Ажилгүйдлийн түвшин хүлээгдэж байснаас бага байх үед энэ нь тухайн улсын валютаар өсөх хөдөлгөөнийг үүсгэж болзошгүй юм. Учир нь ажилгүйдэл бага байх нь ихэвчлэн инфляц өсөхөд хүргэдэг бөгөөд энэ нь зээлийн хүү өндөр болоход хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч ажилгүйдэл бага байх нь удаан хугацаанд тогтвортой байж чадахгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй бөгөөд эдийн засагчид удаан хугацааны туршид ажилгүйдлийн түвшин бага байх нь инфляцыг хэт халах шалтгаан болдог гэж үздэг. Ажилгүйдэл удаан хугацааны туршид бага хэвээр байх үед төв банк зээлийн хүүг өсгөх магадлал улам бүр нэмэгдэж, гаж нөлөө үзүүлэх тусам тус улсын валют бэхэждэг.

Арилжааны боломжийг олж харав уу? Яаг одоо дансаа нээгээрэй!