ЭЗ-н үзүүлэлтүүд

ЭЗ-н үзүүлэлтүүд

Economic indicators

ЭЗ-н үзүүлэлтүүд гэж юу вэ?

EСанхүүгийн орчинд хүчин зүйлүүдээс үүсч байгаа зар, эз-н мэдээлэлд тулгуурласан судалгааны үр дүнг ЭЗ-н үзүүлэлт гэнэ. Олон янзын үзүүлэлтүүд байх боловч үүсэл, оролцоо, зах зээлд нөлөөлөх нөлөөнөөс шалтгаалж бие биенээсээ ялгарч байдаг. АНУ-н үзүүлэлт, Европын орнуудын үзүүлэлт, Азийн орнуудын үзүүлэлт гэж бүс нутгаар нь ялгадаг.
ЭЗ-н арга хэмжээнүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсвэл Эдийн засгийн хуанли сайт руу ороорой.

ЭЗ-н үзүүлэлтүүдийн төрлүүд

ЭЗ-н үзүүлэлтүүд нь бие биенээсээ ялгаатай байдаг. Зарим нь өдөр тутмын, сарын улирлын гэх мэт. Үзүүлэлтүүдээс шалтгаалж зах зээлд оролцогч талууд цаашид хийх ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулдаг. Эз-н томоохон арга хэмжээнүүд нь хавсарсан нөлөө ихтэй байдаг. Анхны үнийг зарлахад бирж дээр үнэ нэмж дараагийн шат руу шилждэг. Анхны үнэ дамласан үнийн хооронд ялгаа гарч зах зээлд нөлөөллөх нь их байдаг.

Эз-н үзүүлэлт нь улс орны ажилгүйдлийн төвшин, хүүний төвшин, төрийн санхүүгийн хэмжээг тодорхойлдог. Үзүүлэлт тус бүр зах зээлдээ нөлөөлж байдаг. Засгийн газар ЭЗ-н үзүүлэлтийг харж шийдвэр гаргадаг. Энэ нь ажлын байр, хэрэгцээний төвшин, улс орны мөнгөн тэмдэгтийн ханш, эргэлтийг тодорхойлдог.

ЭЗ-н үзүүлэлтийн жишээ

АНУ-н хөдөлмөрийн биржээс гаргадаг статистик судалгаа сар бүрийн эхний Баасан гаригт гардаг бөгөөд үүнийг Non-Farm Payroll гэж нэрлэдэг. Энэ нь улс орны ЭЗ-н үзүүлэлтийн том жишээ болдог. Үүнд засгийн газар, ферм ашгийн бус газруудын ажилждаас бусад ажилгүйдлийн хэмжээг гаргадаг. Ану-н ажлын хүчний 80% нь үүнд хамаардаг. Ажилгүйдлийн хэмжээ бага бол зах зээл өсдөг. Мөн америк долларын ханш дээшилнэ. Хэрвээ арилжигч худалдан авах саналаа зарлавал энэ мэдээг үл харгалзан гаргавал алдагдлаа өөрөө хариуцна. Ажилгүйдэл ихэсвэл долларын ханш буурдаг. Ажилгүйдлийн төвшин (NFP) ба зах зээлийн урьдчилсан тооцоо ялгаатай.
Мөн зах зээлийн өсөлтийг эрэлт нийлүүлэлтийн хэмжээ, зах зээлийн бусад арга хэмжээнүүд, компани, арилжааны цар хүрээ зэргийг тооцон мэдэж болдог.

ЭЗ-н үзүүлэлтийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Зах зээлийг урьчилан мэдэж, давуу байхын тулд ЭЗ-н үзүүлэлтийг ашиглан зах зээлээ судлах шаардлагатай. Зарим арилжигч нар зах зээлээ тооцохын тулд нарийн судалгаа хийдэг. Ихэнх арилжигч нарт урьчилсан тооцоо нь чухал байдаг ба эдийн засгийн үзүүлэлтийг харан хуанли хөтөлдөг. Зах зээлийн орчноо мэдсэн арилжигчид хэрэглэгчийн хэрэгцээ, хангамжийг оновчтой тодорхойлж, арилжаагаа нарийн төлөвлөдөг. Үүний үр дүнд худалдан авах, зарах сонголтоо зөв хийдэг. Арилжаа худалдааны ашиг орлого нь шалтгаалж, тогтвортой орлого бий болдог. <Зах зээлтэй холбоотой мэдлэг, санхүүгийн нөхцөл байдал, ерөнхий арга хэмжээ зэрэг нь эз-н үзүүлэлтийг зөв тодорхойлоход түлхэц болдог. Үзүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг мэдсэнээр үзүүлэлтийг нарийн тооцоотой гаргах нөхцөл бүрдэнэ. Арилжаа, худалдаа анхлан эрхлэгч, дадлага туршлагатай арилжагч нарын аль нь ч байсан эз-н хуанли хөтөлж, ямар арга, түүнийг хэрхэн арилжаандаа зөв зохистой ашиглах нь чухал байдаг. Энэ судалгааг хийж, арга замаа зөв тодорхойлсноор арилжагч нарын цаашдын амжилт, ашиг орлого хэр байх нь шалтгаална.

Зах зээлтэй холбоотой мэдлэг, санхүүгийн нөхцөл байдал, ерөнхий арга хэмжээ зэрэг нь эз-н үзүүлэлтийг зөв тодорхойлоход түлхэц болдог. Үзүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг мэдсэнээр үзүүлэлтийг нарийн тооцоотой гаргах нөхцөл бүрдэнэ. Арилжаа, худалдаа анхлан эрхлэгч, дадлага туршлагатай арилжагч нарын аль нь ч байсан эз-н хуанли хөтөлж, ямар арга, түүнийг хэрхэн арилжаандаа зөв зохистой ашиглах нь чухал байдаг. Энэ судалгааг хийж, арга замаа зөв тодорхойлсноор арилжагч нарын цаашдын амжилт, ашиг орлого хэр байх нь шалтгаална.