21-р зуунд улс орны хүч чадал нь зэвсэгт хүчин, хүн амын тоогоор хэмжигддэггүй, харин эдийн засгийн хүч чадлаар хэмжигддэг. Хөрөнгө оруулалт, импорт-экспортын үйл ажиллагааг хэрэгсэл болгон ашигласнаар улс орнууд дайснууд болон холбоотнуудынхаа эдийн засагт нөлөөлж, хянах боломжтой. Энэ хүчийг хүчирхэг үйлдвэрлэлээр эдийн засгийн хараат бус байдлыг олж авах замаар олж авдаг. Улс орон хэдий чинээ их үйлдвэрлэнэ, төдий чинээ их үнэ цэнийг бий болгодог. Улс орны эдийн засгийн үйлдвэрлэлийн нийт үнэ цэнийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг ашиглан хэмждэг бөгөөд энэ нь тухайн улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, найдвартай байдал, өсөлтийг харуулдаг.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) гэж юу вэ?

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн улсад үйлдвэрлэсэн бараа, үйлчилгээний нийт үнэ цэнэ юм. Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн үнэ цэнэ Цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг хэмжихийн тулд үүнийг үе үе, ихэвчлэн улирал эсвэл жил бүр тооцдог. ДНБ-ий эерэг үзүүлэлт нь эдийн засгийн тэлэлтийг харуулж байгаа бол буурч буй үзүүлэлт нь эдийн засаг хумигдаж байгааг илтгэж байна. Хэрэв ДНБ-ий үечилсэн өөрчлөлт Хоер үе дараалан сөрөг байвал эдийн засгийн хямралын дохио гэж үзэх тул дохиоллын хонх дуугарч эхлэх болно. ДНБ бол хоцрогдсон үзүүлэлт-төвлөрсөн хугацаа дууссаны дараа л тооцно гэсэн үг. Тиймээс эдийн засгийн өөрчлөлтийг бодит цаг хугацаанд нь тооцдоггүй, харин эргээд харахад л болно. Энэ нь харьцангуй том хугацаанд нэгтгэсэн эдийн засгийн үнэ цэнийн өөрчлөлтийг хэмждэг тул ДНБ-ийг тухайн улсын эдийн засгийн эрүүл мэнд, өсөлтийн жишиг эдийн засгийн үзүүлэлт гэж үздэг.

ДНБ-ий орчин үеийн хувилбарыг 1934 онд эдийн засгийн Нобелийн шагналт Симон кузнец танилцуулсан. Кузнецийн ДНБ-ий томъеонд тухайн улсын хилийн доторх уугуул болон гадаадын эдийн засгийн байгууллагуудын эдийн засгийн үйл ажиллагааг багтаасан боловч гадаадад байрладаг уугуул аж ахуйн нэгжүүдийг оруулаагүй болно. Энэ тал дээр ДНБ нь үйлдвэрлэлд суурилсан Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн (ҮНБ, GNP) ба орлогод суурилсан Үндэсний Нийт Орлого (ҮНО, GNI) үндэсний эдийн засгийн үнэ цэнийн арга хэмжээнээс ялгаатай байдаг тул эдгээр арга хэмжээнд дотоодын болон гадаадад байгаа бүх уугуул эдийн засгийн байгууллагууд багтдаг бөгөөд тус улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаадын аж ахуйн нэгжүүдийг оруулахгүй. Ерөнхийдөө ДНБ нь хувийн болон нийтийн хэрэглээ, Хувийн болон улсын хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын зардал, гадаад худалдааны үйл ажиллагааны тэнцэл гэсэн дөрвөн үндсэн элемент дээр суурилдаг. Энэхүү мэдээлэлд үндэслэн улс орон бүрийн үндэсний статистикийн газар ДНБ-ийг тооцож, үечилсэн тайланг гаргадаг бөгөөд үүнд:

 •  Бодит ДНБ  гэж нэрлэгддэг  нэрлэсэн ДНБинфляцийг тооцсон тоо гэж нэрлэгддэг түүхий тоо
 •  ДНБ-ий өсөлтийн хувь гэж нэрлэгддэг хувь хэмжээний үечилсэн өөрчлөлт
 •  Нэг хүнд ногдох ДНБ гэж нэрлэгддэг хүн амд хуваарилах

Нэг хүнд ногдох нэрлэсэн ДНБ-ий топ 10 улс

Улс орон   Нэг хүнд ногдох нэрлэсэн ДНБ
  Люксембург  $113,196
  Швейцарь  $83,716
  Макао  $81,151
  Норвеги  $77,975
  Ирланд  $77,771
  Катар  $69,687
  Исланд  $67,037
  АНУ  $65,111
  Сингапур  $63,987
  Дани  $59,795

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг хэрхэн тооцоолох вэ?

ДНБ нь тодорхой улсад борлуулахаар үйлдвэрлэсэн бүх бараа, үйлчилгээний үнэ цэнийг хэмждэг. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тооцоолох гурван үндсэн арга байдаг боловч тэдгээр нь бүгд томъеоноос үл хамааран ижил тоо баримтыг өгдөг. Эдгээр нь зарлага, гарц, орлогод суурилдаг.

Зардалд суурилсан ДНБ

ДНБ-д (GDP) зарцуулах арга барил нь иргэд, хувийн бизнес эрхлэгчид, засгийн газрын зарцуулалтын үйл ажиллагаа, экспорт, импортын тоо хэмжээний ялгааг харгалзан үздэг.

GDP(E) = C + I + G + Nx

 • C – Хэрэглээний зардал: ДНБ-ий гуравны хоероос дээш хувийг эзэлж, хэрэглэгчдийн итгэлийг өсөлтийн гол шалгуур болгодог орон нутгийн  хэрэглэгчдийн зарцуулалтын хэмжээ.
 • I – Хөрөнгө оруулалт: хувийн компаниудын дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа, хөдөлмөр эрхлэлтэд хөрөнгө оруулах итгэлийг харуулна.
 • G – Засгийн газрын зардал: Засгийн газраас дэд бүтэц, аж үйлдвэрт зарцуулах зардлын хэмжээ нь эдийн засгийн үндсэн эрэлтийн түвшинг харуулна.
 • Nx: гадаад худалдааны цэвэр тэнцэлэкспорт, импортын зөрүү нь гадаад эдийн засагт зарцуулсан үнэ цэнийг хасах, гадаадад орон нутгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас олж авсан үнэ цэнийг илчилдэг.

Үйлдвэрлэлд суурилсан ДНБ

Нийт борлуулалтын тоон дээр суурилсан зарлагын томъеоноос ялгаатай нь ДНБ-д үйлдвэрлэлийн хандлага нь цэвэр үнэ цэнэ дээр суурилдаг.

GDP(P) = Үйлдвэрлэлийн бүх гарцын нийлбэр – завсрын оролтын зардлын нийлбэр

 • Үйлдвэрлэлийн бүх бүтээгдэхүүний нийлбэр: үйлдвэрлэсэн бараа, үйлчилгээний нийт үнэ
 • Завсрын оролтын зардлын нийлбэр: бараа, үйлчилгээ үйлдвэрлэх зардлын нийт үнэ

Орлогод суурилсан ДНБ

Орлогод суурилсан ДНБ-ийг зарлага ба үйлдвэрлэлийн хандлагын хослол гэж үзэж болно. Энэ нь ажилчдын цалингийн орлого, бизнес эрхлэгчдийн ашгаас Засгийн газрын татвар, хүүгийн өгөөж хүртэлх өргөн хүрээний зүйлийг агуулдаг.

GDP(I) = Үндэсний нийт орлого + Татвар + Элэгдэл + Nx

 • Үндэсний нийт орлого: цалин, бизнесийн ашиг, Засгийн газрын татвар, хүүгийн өгөөж зэрэг өргөн хүрээний зүйлсийг багтаасан болно.
 • Татвар: үл хөдлөх хөрөнгийн татвар, орлогын татвар гэх мэт өөр өөр шууд ба шууд бус татварууд.
 • Элэгдэл: хуучирсан бизнесийн хэрэгслийг солих компаниудын нөөцийн хөрөнгө.
 • Nx: зарлагын хандлагын хувьд экспорт, импортын нийт зөрүүтэй ижил.

Нэрлэсэн ДНБ эсрэг бодит ДНБ

ДНБ-ий тооцоонд орсон бараа, үйлчилгээний үнэ нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалан хэлбэлзэх бөгөөд голдуу инфляциар илэрхийлэгддэг. Бизнесийн бодит үйл ажиллагаа эсвэл инфляцийн улмаас үнэ өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг тогтоохын тулд хоер арга хэмжээг бий болгосон:

  • Нэрлэсэн ДНБ: инфляци, дефляцийг тооцохгүйгээр зах зээлийн өнөөгийн үнэд үндэслэнэ.
  • Бодит ДНБ: нэрлэсэн ДНБ-д үндэслэн инфляцид тохируулсан.

Бодит ДНБ = (нэрлэсэн ДНБ)/(ДНБ дефлятор)

Инфляцийг тооцсон бодит ДНБ-ийг нэрлэсэн ДНБ-ийг  ДНБ-ий дефлятор гэж нэрлэдэг инфляцийн лавлагаанд хувааж тооцдог. ДНБ-ий дефлятор нь суурь жилийн нэрлэсэн ДНБ ба бодит ДНБ-ий хоорондын харьцааг олох замаар суурь жилийн инфляцийн түвшинг (жишээлбэл, өмнөх жил) тооцдог.

ДНБ дефлятор = [(суурь оны нэрлэсэн ДНБ)/(суурь оны бодит ДНБ)] х 100

ДНБ-ий дефляторын утгыг тухайн жилийн нэрлэсэн ДНБ-д тааруулж инфляциас шалтгаалсан үнийн өөрчлөлтийг тооцохдоо эдийн засгийн бодит нийт үнэ хэд болохыг олно. Бодит ДНБ-ийг жилийн харьцуулалт хийхэд ашигладаг бол тухайн жилийн дөрөвний нэгийг нэрлэсэн ДНБ-тэй харьцуулдаг.

Үндэсний ДНБ ба нэг хүнд ногдох ДНБ

Үндэсний ДНБ нь нийт үндэстний бий болгосон эдийн засгийн нийт үнэ цэнийг илэрхийлдэг. Гэсэн хэдий ч энэхүү нийт үнэ цэнэ нь иргэдийн өдөр тутмын амьдралыг хэрхэн тусгах нь хүн амын хэмжээнээс хамаарна. Үүнийг нэг хүнд ногдох ДНБ гэж нэрлэдэг. Нэг хүнд ногдох ДНБ нь үндэсний эдийн засгийн үнэ цэнийг хүн амын тоонд хуваарилах замаар тухайн улсын амьжиргааны дундаж түвшинг хэмждэг. Үндэсний ДНБ-ийг хүн амд хувааснаар иргэн бүр дунджаар хэр их эдийн засгийн үнэ цэнэтэй болж байгааг олж мэднэ. Нэг хүнд ногдох жилийн ДНБ нь тухайн иргэний жилийн дундаж орлогыг илэрхийлдэг бол улирлын тайланд тухайн улирлын дүнг заана.

Үндэсний өндөр ДНБ нь тухайн улсыг эдийн засгийн хувьд хүчтэй гэж харуулж магадгүй юм; Гэсэн хэдий ч хэрэв хүн ам том бол иргэн бүр Түүний зөвхөн багахан хэсгийг хуримтлуулж, амьдралын бодит түвшин ядуу байх болно. Жишээлбэл, Энэтхэг улс 2.72 их наяд долларын үндэсний ДНБ-тэй; гэхдээ 1.35 тэрбум хүнд тараахад хүн бүр ердөө 2000 орчим доллар авдаг. Нөгөөтэйгүүр, Люксембургийн үндэсний ДНБ нь ердөө 70.89 тэрбум доллар боловч тэдний 600,000 иргэн тус бүр дунджаар жилд ойролцоогоор 116,000 долларын орлого олдог.

Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүний мэдээлэл гаргалттай хэрхэн арилжаа хийх вэ?

Эдийн засгийн эрүүл мэнд, өсөлтийн эдийн засгийн гол үзүүлэлт болох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тайлан нь тухайн улсын хөрөнгийн зах зээлийн мэдрэмжинд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг бөгөөд ихэвчлэн томоохон хэмжээний хэлбэлзэлтэй зах зээлийг сэгсэрдэг. Энэ хэлбэлзэл нь хэдэн цагийн турш үргэлжилж болно, ялангуяа үр дүн нь шинжээчдийн таамаглалаас ихээхэн хазайх үед. ДНБ нь суурь шинжилгээний гол хэсэг гэж тооцогддог бөгөөд эдийн засгийн хуанлид “өндөр нөлөө” гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Валют ба хөрөнгийн зах зээлийн хооронд капиталыг шилжүүлдэг ажил эрхлэлт, үйлдвэрлэлийн тайлан гэх мэт салбарын онцлог өгөгдлүүдээс ялгаатай нь ДНБ-ий үр дүн нь тухайн улсын санхүүгийн бүх элементүүдийг нэмэгдүүлэх эсвэл дарамт учруулж болзошгүй юм. АНУ-ын ДНБ-ий улирлын тайланг нийтлэх төлөвтэй байна гэж үзье. Хэрэв үр дүн нь:

 • Хүлээгдэж байснаас илүү сайн:
  эдийн засаг тэлж, хөрөнгө оруулагчид итгэл олж, ам.доллар, Амазоны хувьцаа, US500 индексийн гэрээ гэх мэт Америкийн хөрөнгө үнэ цэнээ олж авдаг.
 • Хүлээгдэж байснаас муу:
  эдийн засаг агшиж, хямрал үүсч болзошгүй, зах зээл дэх өндөр эрсдэлтэй мэдрэмж нь Америкийн хөрөнгийн хэмжээнд үнэ цэнээ алдахад хүргэдэг.

ДНБ-ий хувилбаруудын дараа бий болсон хэлбэлзлийн хэмжээ, хурд нь өндөр эрсдэлтэй, өндөр өгөөжтэй олон боломжийг бий болгож чадна. Тиймээс энэ нь зах зээл дээр мэдээ арилжааны стратегитай арилжаа хийхдээ анхаарах зах зээлийн чухал үйл явдал болж гарч ирдэг.

Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний гол тайлангууд

Дэлхийн эдийн засагт үзүүлж буй нөлөөллөөс шалтгаалан эдийн засгийн томоохон хүчнүүдийн ДНБ-ий тайланг сайтар хянаж байдаг. Та ДНБ-ий гол мэдээллийн хувилбаруудын талаар доороос илүү ихийг олж мэдэх боломжтой:

АНУ

 • Бүс Нутаг:Европ
 • Гаргасан огноо:улирлын, жилээр
 • Олгох агентлаг:Евростат
 • Нөлөөлөлд өртдөг хөрөнгүүд: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; ЕХ-ны гишүүдийн засгийн газрын бонд

Их Британи

 • Бүс Нутаг:Европ
 • Гаргасан огноо:сарын, улирлын, жилээр
 • Олгох агентлаг:Үндэсний Статистик
 • Нөлөөлөлд өртдөг хөрөнгүүд:GBP, EUR; Их Британийн хувьцаанууд;UK100; Их Британийн алт

Канад

 • Бүс Нутаг:Хойд Америк
 • Гаргасан огноо:сарын, улирлын, жилээр
 • Олгох агентлаг:Статистикс Канада
 • Нөлөөлөлд өртдөг хөрөнгүүд:CAD; Канадын хувьцаа; S&P/TSX; Канадын зах зээл дэх бонд;түүхий газрын тос

Япон

 • Бүс Нутаг:Ази
 • Гаргасан огноо:улирлын, жилээр
 • Олгох агентлаг:Япон Улсын Статистикийн Товчоо
 • Нөлөөлөлд өртдөг хөрөнгүүд:JPY; Японы хувьцаа; Nikkei 225; Японы Засгийн газрын бонд

БНХАУ

 • Бүс Нутаг:Ази
 • Гаргасан огноо:улирлын, жилээр
 • Олгох агентлаг:Япон Улсын Статистикийн Товчоо
 • Нөлөөлөлд өртдөг хөрөнгүүд:CNY, AUD, NZD; Хятадын хувьцаа; China A50; Хятадын Засгийн газрын бонд

Aвстрали

  • Бүс Нутаг:Ази, Номхон далайн орнууд
  • Гаргасан огноо:улирлын, жилээр
  • Олгох агентлаг:Япон Улсын Статистикийн Товчоо
  • Нөлөөлөлд өртдөг хөрөнгүүд: AUD, NZD; Австрали, Шинэ Зеландын хувьцаа, бондууд; ASX 200 индекс

AvaTrade-тэй дараагийн ДНБ-ийн тайланд бэлэн байгаарай

Зах зээлийн томоохон зах зээлийн хувьд Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүний хувилбарууд нь нөлөөлөлд өртсөн хөрөнгийн үнийн өргөн хэлбэлзлийг үүсгэдэг. AvaTrade-ийн цогц нөөцийг ашиглан зах зээлд дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлээ удирдах хүчирхэг хэрэгслүүдийг ашиглан ДНБ-ий тайланг итгэлтэйгээр арилжаалах боломжтой.

    • Эдийн Засгийн Хуанли:
     AvaTrade-ийн өөрийн эдийн засгийн хуанли нь томоохон улс орнуудын ДНБ-ий бүх хувилбаруудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг.
    • Олон төрлийн хөрөнгө:
     ДНБ-ий гол тайлангууд нь гол хөрөнгөд нөлөөлдөг; та ДНБ-д өртсөн бүх валютын хос, хувьцаа, and индексийг өндөр хөшүүрэг, бага тархалтаар арилжаалах боломжтой..
    • Урт ба богино CFD арилжаа:
     ДНБ-ий үзүүлэлт эерэг эсвэл сөрөг байгаа эсэхээс үл хамааран бид хөрөнгийг худалдан авахгүйгээр үнийн өсөлт, уналтын аль алинаас нь ашиг хүртэхийн тулд CFD-ийг арилжаалж болно! Богино борлуулалтад хязгаарлалт байхгүй.
    • AvaProtect:
     ДНБ-ий хувилбарууд нь маш тогтворгүй, эрсдэлтэй боловч AvaProtect ньарилжааны платформдээр шууд байр сууриа хедж хийх замаар эрсдэлээ хялбархан удирдах боломжийг бидэнд олгодог.

Одоо та дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж юу болох, ДНБ нь Форекс зах зээлдхэрхэн нөлөөлдөгийг мэддэг болсон. Мэдлэгээ хүч болгон хувиргаарай. Дараа нь юу хийх вэ? ДНБ-ий дараагийн тайлан хэзээ гарахыг харахын тулд эдийн засгийн хуанлийг шалгана уу.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үндсэн асуулт, хариултууд

    • ДНБ-ий тайлан форекс зах зээлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

     Аж үйлдвэржсэн томоохон орнуудын ДНБ-ий тайлан нь валютын үнэ цэнэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг эдийн засгийн өндөр нөлөөтэй Тайланд тооцогддог. Зах зээл хүчтэй хөдөлж чаддаг бөгөөд хэлбэлзэл нь ДНБ-ий тоо хэмжээ, ялангуяа зах зээлийн хүлээлтээс ихээхэн ялгаатай байх үед норм юм. Худалдаачид ДНБ-ий тайланг илүү гүнзгий ухаж, үйлдвэрлэл, барилга, үйлчилгээ гэх мэт мэдээллийн тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харахад бэлэн байх естой. Энэ мэдээлэл нь ихэвчлэн улс орны эдийн засгийн хүч чадал нь илүү бүрэн дүр зургийг өгч, валютын үнэ цэнэ нь ч бас өөрчлөлтийг үүсгэж болох юм.

    • ДНБ-ийн аль тайлан хамгийн чухал нь вэ?

     Люксембург, Швейцарь, Макао зэрэг орнууд нэг хүнд ногдох ДНБ-ий хэмжээ хамгийн их байж болох ч эдийн засгийн хэмжээ бага байгаа нь худалдаачид эдгээр үндэстнүүдийн ДНБ-ий тайланг анзаарах нь ховор гэсэн үг юм. Үүний оронд тэд хамгийн том аж үйлдвэржсэн орнуудын ДНБ-ий тайланд анхаарлаа хандуулдаг. Энэ нь АНУ-ын ДНБ-ийг хамгийн анхааралтай ажигладаг хүмүүсийн нэг болгодог, учир нь АНУ-ын эдийн засаг дэлхийн эдийн засагт бүхэлд нь нөлөөлдөг. Европын Холбооны ДНБ-ий үр дүнгийн хувьд ч мөн адил гэж хэлж болно. Худалдаачид мөн Их Британи, Австралийн ДНБ-ий үр дүнг анхааралтай ажиглаж байна. Канадын ДНБ-ий үр дүн нь эрчим хүчний зах зээлд хамгийн их сонирхол татдаг боловч үр дүн нь USD/CAD болон GBP/CAD-ийн хэлбэлзлийг бий болгодог. Хятадын ДНБ дэлхийн зах зээлд улам бүр чухал болж байна.

    • Арилжаанд ДНБ-ийн мэдээллийг хэрхэн ашиглаж болох вэ?

     Үүний тодорхой хариулт нь улс орнуудын ДНБ хүлээгдэж байснаас хүчтэй байх үед худалдаж авах, эсвэл хүлээгдэж байснаас сул байх үед зарах боломжийг хайх явдал юм. Энэ нь үнэн боловч ДНБ-ий тайланг арилжаалах нь бас энгийн үзэгдэл юм. Учир нь ДНБ-ий мэдээллийг гаргасан гурван хувилбар байдаг; дэвшилтэт, урьдчилсан, эцсийн. Валютын зах зээл маш их тэсэн ядан хүлээж байгаа учраас валютын худалдаачид дэвшилтэт ДНБ-ий тайланд хамгийн их анхаарлаа хандуулах хандлагатай байдаг. Гэсэн хэдий ч валютын худалдаачид гурван хувилбарын хооронд харьцуулалт хийх болно. Энэ нь эцсийн унших зах зээл дээр илүү хүчтэй байдаг ч гэсэн дэвшилтэт, урьдчилсан унших ч хүчтэй байсан бол валютын унаж болох юм гэж бодож.

Арилжааны боломжийг олж харав уу? Яг одоо дансаа нээгээрэй!