Энэхүү нэг үйл ажиллагааны хоёр гол тулгуурын талаар тийм ч их яригдаж байгаагүй билээ: бидний хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд манай брокер бидэнд юуг зээлдүүлдэг болон бидний өөрийн барьцааг амархан хэмжиж болох талаар – авч үзэх нь зөв юм!