Хөрөнгийн өсөн нэмэгдэж буй үнэ цэнэд хөрөнгө оруулах эсвэл түүний уналтыг спикуляц хийх – та үүсмэл хэрэгслийг арилжаалж буй нөхцөлд эдгээрийн алийг нь ч хийх боломжтой.