Өргөн хэрэглээний барааны нэгжүүд нь харилцан солигдож болох ч тэдгээрийн гэрээний хэмжээг хэмжих нь жинхэнэ шинжлэх ухаан юм - бараа бүр өөрийн гэсэн дүрэм журам, зохицуулалттай байдаг.