Зарим нь эдийн засаг, математикийн ухааны эрдэмтэд байдаг бол – зарим нь хувьцааны арилжааг далдаас ажиглагчид байдаг. Гэвч тэд бол зөвшилцлийг тодорхойлдог – цаашилбал – үнийн өсөлт ба уналтыг тодорхойлдог хүмүүс билээ.