Эллиот Давлагааны Онол

Эллоттын давлагааны онол санхүүгийн зах зээл дээр ‘Ариун шарил’ нэг гэж тооцогддог. 1930-аад онд хөгжсөн Ральф Нэлсон Эллиоттын (түүний нэрээр нэрлэгдсэн), Эллиотын долгион нь зах зээлд оролцогчдын хамтын сэтгэл зүй болон мэдрэхүй нь үндсэн хөрөнгийн эрэлт хэрэгцээ, нийлүүлэлтийг хэрхэн хадгалдаг талаар өгүүлдэг байгалийн хууль юм.

Ральф энэ нь зах зээлийн оролцогчдын нийт зан үйлийг ялган таних боломжтой бөгөөд, ийнхүү, урьдчилан таамаглалаар, зах зээлийн мөчлөгийн эхлэл, үргэлжлэл, эсвэл төгсгөлийг мэдсэнээр зөв хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэж үзэж. Эллиоттын долгионы онол зах зээлийн сентимент үзэл өөдрөг ба гутрангуй үзлийн хооронд хэрхэн шилжиж байгааг нэгэн зэрэг үндсэн хөрөнгийн үнийн нийлүүлэлт ба эрэлт дээр харуулсан тайлбарласан байдаг.

Ерөнхийд нь хэлэхэд, Эллиот долгион цочмог болон засах үе шаттай байдаг. Ральф зах зээлд ойртож буй цочмог үе шат нь 5 долгионоос бүрддэг бол засах үе шат нь 3 давлагаанаас бүрддэг ба бүхий л давлагаа цочмог болон засахаас ээлжлэн солигддог.

Ер нь цочмог давлагаа нь гол чиг хандлага руу шилждэг, харин засах долгион нь чиг хандлагаас эсрэг тал руу шилжүүлдэг. Энийг ойлгосны дараа, Эллиотын долгион зонхилох үнийг нөхцөлд байдалд тулгаж боломжит ирээдүйн алхмын давуу харуулан арилжаачидад тусалсан.

Эллиоты Долгионы Зарчмууд

Дээр дурдсанчлан, трендтэй залх зээл дээр үнэ нь 5-3 гэсэн долгионы хэв маягтай. Эхний 5 давлагааг (цочмог) 1-2-3-5 гэсэн хэсэгтэй бол сүүлийн 3 давлагааг (засах) a-b-c хэмээн хаягласан байдаг.

*Доорх тайлбар нь бухын зах зээл гэж үзнэ. Баавгайн зах зээл дээр, эсрэгээр хэрэглэнэ.

Цочмог давлагаанууд

Цочмог давлагаанууд нь дараах байдлаар хөрөнгө оруулагчдын мэдрэхүйг тайлбарладаг:

 • Давлагаа 1. Энэ нь цаашид өсөх чиг хандлага эхлэл юм. Үнэ нь бага байдаг бөгөөд эхэн үеийн эсрэг хөрөнгө оруулагчид зах зээлийг хямдаар авч үздэг. Үүнд жижиг эзлэхүүнтэй эрэлт нь бага хэмжээний үнийн өсөлтийг бий болгоно.
 • Давлагаа 2. Энэ нь цочмог үе шатны эхний засах давлагаа юм. Давлагаа 2 давлагаа 1-ийн хөдөлгөөнийг засна. Хөрөнгө оруулалтын сэтгэл зүйн хувьд, давлагаа 1 хөрөнгө оруулагчид одоо ч айдастай байгаа бөгөөд зарим нэг нь анхны өндөр өсөлт дээр байсан ашгийг хадгалах гэж хичээх болно. Энэ нь засах алхмыг идэвхжүүлдэг. Дүрмээр бол, давлагаа 2 давлагаа 1-ээс хэзээ ч доогуур явж чадахгүй.
 • Давлагаа 3. Энэ нь цочмог үе шат ба одооноос, үндсэн хөрөнгөгийг доогуур үнэлж байсан хөрөнгө оруулагчдын анхаарал татагдсан байна. Үндсэн хөрөнгийн суурь нь эерэг ирж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагчид эрчимтэй эрэлт хэрэгцээг ашиглана. Энэ нь хамгийн том хандлагатай давлагаа ба үнийг өндөрт түлхэж олон хүний анхаарал татна. Дүрмээр бол, давлагаа 3 эхний гурван давлагаанаас богино байхгүй, хэзээ ч давлагаа 1 цааш тэмүүлэх болно.
 • Давлагаа 4. Энэ нь цочмог үе шатны хоёр дахь засах давлагаа юм. Өмнөх дээр өндөрт хүрсэн бол, харин одоо ашгаа авах цаг. Гэвч хөрөнгө оруулагч мэдрэхүй нь ерөнхийдөө цаашид өссөөр байх юм, засвар нь том баавгайн хөдөлгөөнийг хангалттай тогтвортой байлгаж чадахгүй. 4 дүгээр давлагаа нь 1-тэй давхцаж чадахгүй. Энэ нь давлагаа 4 доод тал нь давлагаа 1 өндрийг гүйцэж чадахгүй гэсэн үг юм.
 • Давлагаа 5. Энэ шатны сүүлийн цочмог давлагаа юм. Хөрөнгө оруулагчдын байр цаашид өсөх хандлагатай байна, учир нь давалгаа4 маш их эрэлт хэрэгцээг бий болгосон.

Засах Давлагаа

Цочмог үе шатын давлагаа 5 дараа, өмнөх эсрэг хөрөнгө оруулагчид одоо хэт өндөр зах зээлийн замыг харсан байгаа бөгөөд энэ нь А-В-С засах үеийн шатыг идэвхжүүлдэг.

Давлагаа нь хөрөнгө оруулагчдын байр суурь тайлбарлахдаа:

 • Давлагаа А. Энэ нь засах үе шатны эхний цочролд өгч баавгай горимд шилжих юм. Хөрөнгө оруулагчийн мэдрэхүй ч цаашид өсөх боловч маш болгоомжтой байна. Айдас үнийг доош нь жолоодох болно.
 • Давлагаа B. Зарим хөрөнгө оруулагчид ч өмнөх зонхилох бух чиг хандлага нь эргэн ирэх энэ давлагааг авч болно, харин долгионы в бага хэмжээгээр тулгуурласан бөгөөд давлагааны өндөр гарч чадахгүй байна. Энэ давлагаа нь цочмог баавгайн хөдөлгөөнийг Давлагаа А-гаар засна. Зарим хөрөнгө оруулагчид ч өмнөх зонхилох бухын чиг хандлага руу эргэж энэ давлагааг харгалзаж болно, харин давлагаа B бага хэмжээгээр тулгуурласан бөгөөд давлагаа А өндрийг давж чадахгүй.
 • Давлагаа C. Үнэ унаж, хөрөнгө оруулагчид одоо зах зээл баавгайн горимд орохыг ойлгоно. Ихэнхдээ Давлагаа С нь Давлагаа А-гийн хамгийн доод өндрийг гүйцдэг. Эллиотын давлагааны онолын талаар ойлгох чухал зарчим бол давлагаа нь үнэхээр давлагаан дотор байж болох үзэл бодол юм. Цочмог давлагаа нь 1-2-3-4-5 бага давлагаануудаас бүрдсэн байна, засах давлагаанууд нь a-b-c гэх давлагаануудаас бүтсэн байна. Мөн түүнчлэн,Эллиотын давлагаанууд нь зах зээл цаанаасаа их хэврэг гэдгийг баталдаг ба давлагааны ачаар ямар ч цаг хугацаа, зах зээл дээр дүн шинжилгээ хийх боломжтой.

Эллиотын Давлагаа ба Фибоначи

Эллиотын давлагаа нь Фибоначигийн зарчмууд дээр үндэслэн ажилладаг, аль аль хэрэгслүүд нь ‘байгалийн хуулийг’ мөрддөг учир гайхах зүйл үгүй. Эллиотын давлагаа нь зах зээлийн урсгалыг ялгаатай хэв маягт тэнцүүлэхийг хичээн ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнийг хялбараар таамаглахад тусалдаг.

Гэхдээ тодорхой үнийн бүсийг тогтооход Фибоначигийн хэрэгсэл математикийн суурийг гаргаж өгдөг.

Фибоначигийн хэрэгсэл график дээр залруулга болон өргөтгөлийн түвшинг харуулдаг. Фибоначигийн залруулаг хаана залруулгын хөдөлгөөн дуусах магадлалтайг харуулж үнэ нь цаашдаа трендийн дагуу чиглэдэг, харин Фибоначигийн өргөтгөл нь тренд хаашаа чиглэхийг чиглэхийг урьдчилан хардаг. Нэг ёсондоо арилжаачид Фиббоначигийн түвшинг ажиглаж Эллиотын давлагааны арилжааны боломжуудыг ашигладаг.

Эллиотын Давлагаа- Арилжааны Боломжууд

Дээрх яригдсан давлагааны зарчмууд нь арилжаачид яаж Эллиотын давлагааны давуу талуудыг ашигладаг тодорхойлдог. Дүрмээрээ арилжааны боломжуудыг а-b-c мөчлөгийн үеэс илүүтэй цочмог мөчлөгийн үед үндсэн трендийн дагуу тодорхойлох нь амар байдаг.

Эллиотын давлагааны арилжааны боломжуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай жишээ:

 • Давлагаа 3 болон давлагаа 5. Давлагаа 1 нь чиг хандлагийн эхлэлийг илэрхийлдэг бол, давлагаа 3 хөрөнгө оруулагчид яаж удирдаж болохыг хайна, мөн мөчлөгийн хамгийн урт давлагааны нэг нь юм. Давлагаа 3 эхлэх үеийг мэдэхийн тулд, арилжаачид давлагаа 2 төгсгөлийг ажиглах болно (давлагаа 1 доор байх боломжгүй). Фибоначигийн залруулгын хэрэгсэл нь эндээс гарч ирж байгаа юм. Залруулгын ажиглах үзүүлэлтүүд нь 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% гэж байдаг. Давлагаа 3 зогсох үед залруулах түвшин нь байж болох дэмжих бүсийг (бухын зах зээл дээр) илэрхийлнэ. Давлагаа 5 арилжаалах үед үед ижил тактикийг хэрэглэж болно, ана нь залруулах давлагаа 4 дуусахыг ажиглах хэрэгтэй.
 • Байршлуулах ба ашиг авах. Хөрөнгө оруулалтанд ганцаарчилсан гарах стратеги нь ашиг нэмэгдүүлж, эрсдэлийг бууруулахад чиглэнэ. Эллиотын давлагаа оновчтой алдагдалыг байршуулахад, ашгйин оноо авахад тусална. Жишээ нь: давлагаа 3 арилжаалах үед, хөрөнгө оруулагчид мэдэх болно давлагаа 2 давлагаа1-гээс буурахгүйг мэдэж байх болно; Энэ нь зогсоох алдагдалын захиалгыг байрлуулах хамгийн сайн цаг нь ердөө л давлагаа 1 доогуур байх ёстой гэсэн үг. Үүний нэгэн адил, давлагаа 4 давлагаа 1 давхцаж чадахгүй; энэ нь давлагаа 5 арилжаалах үед, зогсоох алдагдалыг байрлуулах нь хамгийн сайн цэг нь ердөө л давлагаа 1 өндрөөс доор байх болно гэсэн үг. Ашгийн түвшин нь Фибоначигийн Өргөтгөлийн хэрэгсэлийг ашиглан байрлуулдаг, хөрөнгө оруулагчид чиглэсэн 161.8% түвшинг хэлнэ.

Эллиотын давлагаатай Avatrade дээр арилжаалах нь

Avatrade нь дэлхийн хэмжээний батламжтай Форекс болон CDF-ийн брокерын фирм юм. Та яагаад Эллиотын давлагааг ашиглан Avatrade дээр арилжаа хийх ёстой вэ:

 • Боловсрол. Олон тооны, холбогдох боловсролын материалаар дүүрэн, зах зээл дээр Эллиотын давлагааны онолыг хэрхэн үр ашигтай хэрэгжүүлэх талаар илүү ихийг олж мэднэ.
 • Олон Тооны Хөрөнгүүд. Эллиотын давлагаа нь ямар ч зах зээл, санхүүгийн хөрөнгө дээр хэрэглэж болно. Үүнээс гадна, та 1,000 гаруй арилжаа хийх боломжтой, үүнд Форекс, Активууд, Хувьцаанууд, Индексүүд, Бараанууд, Крипто валютууд орно.
 • Олон Тооны Үзүүлэлтүүд. Avatrade дээр 150 техникийн, үндсэн болон зан үйлийн шинжилгээний үзүүлэлтуудийг та хүссэн активудаа Эллиотын давлагааны хажуугаар гүн шинжихийн тулд ашиглаж болно.
 • Демо Данс. Эллиотын давлагааны онолын тухай мэдэж авсан уу? Стратегиа эрслэлгүйгээр Avatrade-ийн демо дансан дээрээ биелүүлээд үзээрэй.