Хөрөнгө хоёр тодорхой заагийн дунд ороход, таамаглал дэвшүүлэх нь ашиг олох боломжийг олгодог. Гэхдээ хэлбэлзэх хүрээ нь хэт явцуу бол яах вэ?