Харуй Бүрий Бүс – юмс өөрчлөгдөх үес – энэ үед зах зээл илүү сонирхолтой болдог уу: тийм үү үгүй юу? Бид саадыг давах уу эсвэл санаагаа хэлэх үү?