Хувьцааны зах зээлийн индексүүд нь томоохон корпорациуд хэрхэн ажиллаж буйг харуулах замаар улсын эдийн засгийн байдлыг өнгөц харуулдаг. Тааламжтай хэдж хэрэгсэл хэдий ч CFD индексд арилжах боломжгүй.